Влиза в сила Наредба 5 за реда, по който се одобряват продуктите за растителна защита

За професионалните продукти срокът на разрешаване е 4 месеца, ако идват от държава членка на ЕС, за подновяване е 3 месеца. За продукти с нисък риск такси не се заплащат

растителна защитаДнес, 23 февруари, е обнародвана и влиза в сила Наредба 5 за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ). Тя урежда реда, по който се разрешава пускането на нови ПРЗ, реда за подновяване на разрешения и за изменение, отнемане или прекратяване на разрешения.

БАБХ дава разрешенията, а оценката на продуктите се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Фирмите, които заявяват за разрешени и оценка ПРЗ плащат такси и на БАБХ, и на ЦОРХВ.

Растителнозащитните продукти са в две категории – професионална и непрофесионална.

Вече използвано или заявено търговско наименование на продукта може отново да бъде заявено от други лице, но само ако се представи писмено съгласие или споразумение от предходния заявител.

Срокът на процедурата за одобряване на ПРЗ зависи от няколко фактора.

Най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението за одобряване на продукт с одобрено активно вещество, лицата трябва да подадат уведомление по образец в БАБХ на български и английски език. Ако активното вещество не е одобрено в ЕС, но е в процедура за одобряване, продуктът също може да се заяви пред агенцията.

Ако България е държавата членка, която разглежда заявлението, срокът за заявяване, изпитване, време за коментари от страна на други държави членки и издаване на разрешение или отказ, е 12 месеца.

За разрешаване на пускане на пазара на ПРЗ, разрешен в друга страна членка чрез взаимно признаване на разрешенията, изпълнителният директор на БАБХ издава разрешение или със заповед отказва продукта до 120 дни от датата на заявлението.

Пускането на пазара на продукти с нисък риск се извършва по-лесно. В случай, че продуктът вече е разрешен от друга страна членка от Южната зона, ЦОРХВ не изготвя оценка и доклад.

За продуктите с нисък риск не се заплащат такси.

За разширяване на обхвата на издадено разрешение за ПРЗ за минимална употреба чрез взаимно признаване на разрешения, издадени в ЕС, такси също не се заплащат. Директорът на БАБХ издава разрешение или отказ за пускане на пазара в срок до 120 дни от подаване на заявлението.

За разрешаване на пазара за ПРЗ за паралелна употреба БАБХ се произнася до 45 дни.

Употребата на продукти за растителна защита, използвани за научно-изследователска или развойна дейност се разрешава върху не повече от 25 дка.

За подновяване на изтегли разрешения за ПРЗ с одобрено активно вещество, срокът на процедурата е 3 месеца.

Leave a Comment