Закон: До 30 дни търговецът трябва да плати на доставчика на селскостопански и хранителни стоки

Комисията за защита на конкуренцията може да наложи имуществени санкции до 300 000 лв. за нелоялни практики на купувач

тържищеДо 30 дни след след датата на доставка или след изтичане на договорения срок за доставка купувачите са задължени да платят селскостопанските и хранителни продукти, които са получили.

Забранено е на купувача, ако е поръчал доставка на нетрайни продукти, да се откаже от поръчката, ако не е представил 30-дневно предизвестие за отказа.

Купувачът не може да извършва едностранна промяна на условия по договора за доставка, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката или снабдяването, стандартите за качество, условията на плащане или цените, срока, както и по отношение на предоставянето на услугите.

Тези и други текстове, които касаят търговията със селскостопански и хранителни продукти са обнародвани днес с промени в Закона за защита на конкуренцията в нова Глава Седма „б“, озаглавена „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти„. С текстовете в чл. 37б- 37е, се въвеждат абсолютните и условните забрани, които влизат в сила от 1 ноември 2021 г.

Според текстовете в чл. 37б като абсолютна забрана е въведен текстът, че доставчикът не може да плаща при влошаване на качеството, бракуване и/или липси на селскостопански и хранителни продукти, които са настъпили в помещенията на купувача или след като собствеността е прехвърлена на купувача, когато това не се дължи на причини, за които доставчикът носи отговорност.

Купувачът не може да откаже да потвърди в писмен вид условията по договора, за които доставчикът е поискал писмено потвърждение, с изключение на случаите, когато договорът за доставка се отнася за доставянето на продукти от член на организация на производителите, включително кооперация, на организацията на производителите, в която доставчикът членува, ако устройственият акт на тази организация на производителите или правилата и решенията, установени в устройствения акт или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на условията по договора за доставка.

Освен това купувачът абсолютно не може да иска от доставчика компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, ако не е налице основание за ангажиране на отговорността на доставчика.

В условните забрани, формулирани в чл. 37в, е посочено, че са забранени за прилагане търговски практики, освен когато те са предварително договорени между страните с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка на селскостопански и хранителни продукти или в последващо споразумение между доставчика и купувача, като:

1. връщане от купувача на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им;

2. заплащане от доставчика на купувача като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или предлагането на пазара на такива;

3. искане от купувача за заплащане от доставчика на всички или част от разходите за намалени цени на селскостопански и хранителни продукти, продавани от купувача в рамките на промоция, освен ако преди промоцията, която се прави по инициатива на купувача, купувачът уточни срока на промоцията и очакваните количества селскостопански и хранителни продукти, които ще бъдат поръчани по намалени цени;

4. искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача;

5. искане от купувача за заплащане от доставчика за маркетингови дейности на купувача;

6. заплащане от доставчика на купувача за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажбата на продуктите;

7. искане от купувача за заплащане от доставчика на транспортни и/или логистични разходи;

8. искане от купувача за намаление на цените на продуктите със задна дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси или предоставяни услуги.

В чл. 37г е уточнено, че забраните по чл. 37б и 37в се прилагат реципрочно според годишните обороти на доставчика и купувача. Например по отношение на нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от доставчик, който има годишен оборот, не по-голям от 3 911 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв.; от доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв. и по-малък от 19 558 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв. и т.н. Годишният оборот на предприятие – доставчик и купувач, включва нетния размер на приходите от обичайната дейност на предприятието през предходната финансова година.

В чл. 37д се казва, че забраната за плащане до 30 дни не се прилага към доставчици в рамките на Схемата за училищен плод и мляко, към лечебните заведения, по договори между доставчици на грозде или гроздова мъст за производство на вино и техните преки купувачи, при условие че специфичните условия на плащане са включени в стандартните договори, които са обявени за задължителни и договорите са многогодишни или стават многогодишни. Забраните не се прилагат и по отношение на договорите между доставчици и потребители.

За нарушение на забраните по чл. 37б и 37в Комисията за защита на конкуренцията налага на купувач на селскостопански и хранителни продукти имуществена санкция в размер от 5000 до 300 000 лв.

Допълненията в Закона за защита на конкуренцията могат да се прочетат в днешния 17-ти брой на „Държавен вестник“ от 26 февруари 2021 г.

Leave a Comment