Въвеждат се по-високи ставки за хуманно отглеждани животни, заявени през 2021 г.

крава пие водаС промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се въвеждат ставки за животни, заявени за подпомагане през 2021 г., които са по-високи.

Промените са в чл. 8:
(1). Годишният размер на плащания за изпълнение на дейностите, включени в подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“, е:
1. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) левовата равностойност на 27,46 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 39,72 евро/ЖЕ;
2. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) левовата равностойност на 42,71 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „д“, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 66,21 евро/ЖЕ;
3. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) левовата равностойност на 24,54 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 2, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 24,70 евро/ЖЕ.
(2) Годишният размер на плащането за изпълнение на дейностите, включени в подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, е:
1. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) левовата равностойност на 44,40 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 3, т. 1, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 47,86 евро/ЖЕ;
2. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) левовата равностойност на 22,50 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 3, т. 2, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 28 евро/ЖЕ.

 

Leave a Comment