Изпълнителят на широколентовия интернет по мярка 7.3 ще получи 100% аванс без гаранции

Село Киселчово

Село Киселчово

Държавна агенция „Електронно управление“ ще може да получи 100% авансово плащане от ДФ „Земеделие“ без да е необходимо да представя обезпечение под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Агенцията е единствен бенефициент в отворената в края на януари 2021 г. подмярка 7.3 за изграждане на широколентова инфраструктура.

За целта се променя Наредба №4/2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките.

Проект за изменение и допълнение на Наредба 4 предвижда държавната агенция да получи предварително заложения бюджет от около 82 млн. лв. в подмярка 7.3, за да може да изпълни проекта.

ДА „Електронно управление“ е единствен допустим бенефициент по подмярката.

Изменение в Наредба 4 се налага и по отношение на възможността за спиране на сроковете за разглеждане на искания за авансови плащания по мерките и подмерките от ПРСР 2014 – 2020 г., в случай на установена нередовност или непълнота на представен документ или неяснота на данните в него и/или при необходимост от представяне на допълнителни данни и/или документи, аналогично на предвидената процедура по разглеждане на искания за междинно/окончателно плащане. Извършените препратки в наредбата са правно-технически уточнения и не водят до промяна на процедурните правила за работа на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Leave a Comment