Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Ще се проследяват дневници, фактури за закупуване на продукти за растителна защита, договори за обезвреждане на опасни отпадъци, протокол за самоконтрола за пестицидни остатъци. Ще се взимат за изследване и и проби от растенията

биологична растителна защита - биоконтролНе по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. ще подлежат на контрол от страна на БАБХ за спазване на изискванията на Закона за растителна защита и наредбите към него. Това е записано в обнародваната в днешния бр. 18 от 2 март 2021 г. „Държавен вестник“ нова Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им.

Наредба определят условията и редът за контрол върху продуктите за растителна защита (ПРЗ), търговията на ПРЗ, преопаковането, съхранението и употребата им.

БАБХ администрира и поддържа уеб базирана платформа за отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, е записано в чл. 16.

При извършване на контрол върху употребата на ПРЗ при земеделския стопанин контролните органи на БАБХ при спазване на стандартните оперативни процедури (СОП) проверяват дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и първичните счетоводни документи за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ.

Служителите на агенцията ще проверяват по служебен път и за наличието на валиден сертификат на лицата, които използват продукти от професионална категория на употреба. Те ще изискват и договор с регистрирана фирма за извършване на дейности с опасни отпадъци на Изпълнителната агенция по околна среда.

Ще се проследява и фактическото прилагане на ПРЗ на терен и ще събират доказателствата за съответствие с изискванията при прилагане на ПРЗ чрез фумигация или третиране на семена за посев.

При проверките си БАБХ ще търси и протокола от изпитване за остатъци от пестициди на растителна проба от отглежданата култура, взета за целите на самоконтрола.

Контролът върху първичното производство ще се извършва според Националния план за контрол върху употребата на ПРЗ, за текущата календарна година или при сигнал за замърсяване в местата за производство, преди прибиране на реколтата и в базите за съхранение, складове, тържища и пунктове за манипулации преди предлагане на пазара.

Този контролът обхваща проверка на записите в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

На база анализ на риска могат да се вземат проби от растения или растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ или за остатъци от пестициди. Вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ се извършва според утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ процедура с цел установяване на съответствие с посочените в дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене ПРЗ и дали са разрешени за пускане на пазара и употреба при съответната култура.

Пробите се вземат в достатъчно количество, което позволява да бъде поискано второ експертно становище или контролна експертиза.

При установяване в растения и растителни продукти на остатъчни вещества от пестициди над максимално допустимите граници, посочени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 70 oт 16.03.2005 г.), се предприемат някои от следните мерки:

– определя се срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ от неприбраната продукция;

– когато продукцията е на съхранение в склад при производителя, се съставя предписание за съхранението й до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ;

– след изтичане на сроковете се извършва последващо изпитване на продукцията и при получени съответстващи резултати с нормативните изисквания тя може да се реализира на пазара.

Когато посочените мерки са неприложими, растенията и растителните продукти се унищожават от и за сметка на земеделския стопанин по реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.

Ако продукцията е реализирана на пазара, се предприемат действия по Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) и по Закона за храните.

В наредба №8 е описан и редът за контрол на фирмите, които търгуват, преопаковат и съхраняват продукти за растителна защита. Контролът ще се извършва според разписаните от директора на БАБХ национални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ. Те трябва да са готови не по-късно от 31 януари, след което се изпращат на областните дирекции по безопасност на храните.

Наредбата влиза в сила от днес.

 

1 Comment

  1. смазващо казва:

    Страхотен тормоз се готви – тука прочетох над 20 документа трябва да приготви човек на година и да плати една торба пари, за да се спаси от лапите на гроб.

Leave a Comment