Ръководствата за интегрирано производство тепърва ще се пишат

Паразитоидна оса върху гъсеницата на вредител по тютюна

Паразитоидна оса върху гъсеницата на вредител по тютюна

Ръководствата за прилагане на интегрирано производство на растения и растителни продукти, които са възложени за разработване на Селскостопанска академия, тепърва ще се пишат. „В начална фаза сме. Предстои създаване на работните групи, които ще участват в писането на ръководствата“, съобщи пред Агро Пловдив проф. Оля Караджова от академията.

В обнародваната на 12 март 2021 г. Наредба 9 за интегрирано производство, ръководствата за интегрирано управление на вредителите ще бъдат като отправна точка за земеделците, които искат да прилагат този способ в стопанствата си. В наредбата е записано, че ръководствата ще се подготвят от учени в Селскостопанска академия в колектив с други научни институции и с участието на представители на браншови организации.

„Създаването на ръководствата за икономически важни земеделски култури (зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови – при полско и оранжерийно производство, овощни, ягодоплодни, технически и етеричномаслени) и на други земеделски култури при идентифицирана потребност, не може да стане само за една година“, коментира проф. Караджова.

Те трябва да съдържат информация за агробиологични изисквания и агроекологични условия на културата или група култури, превантивни мерки за ограничаване разпространението на вредителите – сеитбооборот, използване на подходяща земеделска техника, балансирано торене и поливане, добавяне в почвата на биологично активни вещества и активатори, ключови биоагенти, полезна ентомофауна и акарофауна, използване на устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал.

„Със сигурност в работните групи ще участват учени от университети, особено от Аграрния университет“, допълни тя.

Проф. Караджова припомни, че подобни ръководства са били написани преди повече от 10 години. Те обаче почти не са приложени заради липсата на интерес от страна на земеделските стопани. А тяхната пасивност може да се обясни с липсата на подпомагане на стопанства, които прилагат интегрирано производство.

От заседанията на Тематичната работна група, която трябва да подготви стратегическия план на България за периода 2023-2027 г., стана ясно, че през следващия програмен период земеделците, които прилагат интегрирано производство, ще получат допълнително финансиране.

Преди това обаче трябва да се напишат ръководствата, а специалистите по „Растениевъдство“ и „Растителна защита“ да се регистрират в БАБХ, тъй като те ще бъдат консултанти в стопанствата с интегрирано земеделие.

 

 

Leave a Comment