Какви иновации ще приложат оперативните групи по мярка 16.1

Има проект за хранене на бройлери с насекоми, за консервационно земеделие, контрол на оранжерийните неприятели чрез биоагенти

пъдпъдъци26 проекта, одобрени за реализиране чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, са оценени с 35,25 до 75,50 точки. Те ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на шест цифрени суми. Единственият проект, който е под 100 хил. лв. (93 920 лв.), е под заглавието „Иновативни технологични решения в производството на пъдпъдъчи яйца“.

Само една от разработките е свързана с превенция и подобряването на здравословното състояние на животните. Тя е за превенция на заболяванията и иновации в репродукцията за по-добри икономическите показатели и преодоляване на последиците от епизоотични ситуации в козевъдството. Безвъзмездната помощ за оперативната група, която ще я приложи, е 879 809 лева и е най-висока по размер сред одобрените.

Няколко проекта са свързани с почвеното биоразнообразие и съхраняване на въглерод. Те са наименовани „Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие“, „Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно агропроизводство с полезни микроорганизми“, „Преминаване от източник към приемник на въглерод в обработваеми земи“, „Разработване на иновативни подходи за контрол на галови нематоди чрез соларизация на почвата и внасяне на микроорганизми, в съответствие с правилата на биологичното производство“, „Иновативни практики за устойчиво зелено фермерство и адаптиране към промяна на климата – „Зелено фермерство“.

Интересен е съвместният проект на Института по зеленчукови култури „Марица“ и „Оранжерии Гимел“: „Разработване на иновативни методи за контрол на основните неприятели по оранжерийните култури чрез производство и интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) за биологичен контрол върху тях“.

Оперативна група „Насекомо“ДЗЗД е одобрена да изпълни разработката „Насекомо. Въвеждане на високо иновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки носачки (с насекоми?) за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти“.

Има два проекта свързани с овцевъдството. Единият е за „Генотипна преценка на кочове чрез използване на генетичен маркер и последваща оценка на развъдната им стойност“, а вторият е за създаване на интернет платформа „Всичко за овцете“.

С пчеларството са свързани други два проекта: „Разработване и въвеждане в практиката на нови методи за повишаване на репродуктивните способности на пчелните семейства“ и „Дигитализиране на веригата на стойността на продуктите от биологично пчеларство“.

 

 

 

Leave a Comment