Инвестиции в поливни системи и в иновации ще са с равни предимства при отварянето на мярка 4.1 (виж таблицата с критерии)

Насоките за кандидатстване по инвестиционната мярка са отворени за обсъждане за 7 дни – до 29 март

поливна системаМЗХГ публикува за обществено обсъждане в изключително кратък срок – до 29 март, насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

От таблицата за критериите при оценяване (виж най-долу) се вижда, че с максимален приоритет от 20 точки ще се ползват производителите на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и животновъди. 20 точки ще получат още проекти подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти.

Инвестициите в поливни съоръжения и в иновативни технологии ще се оценяват с по 15 точки. Младите фермери ще имат допълнителни 5 точки, толкова се дават и за осигуряване на по-голяма заетост. 10 точки са за интегрирани проекти.

От насоките се вижда, че подмярката ще е с бюджет от 422 218 104, 00 лева.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 2 933 700 лв. Същият таван е определен и за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производител.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

В насоките се посочва, че целта на този прием е повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.; повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства и други.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 (виж приложението тук като свалиш файла) , с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто; За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто; Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 на сто.

Когато проектът е голям и разходите по изпълнението достигат от 1 955 801,96 до 2 933 700,00 лева, субсидията е 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

– За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто;

– За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 на сто.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

За да имат право да участват, земеделските производители трябва да са регистрирани като такива най-малко 36 месеца по-рано.

Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 трябва да е минимум  левовата равностойност на 8 000 евро.

Критерии за оценка на проектни предложения

1. Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за оценка:

Приоритет Крите

рии за оценка

Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори 1 Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка 20
2 Подпомагане на проекти с интегриран подход 2.1 Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти * 20
2.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 * 5
2.3 Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително. * 5
2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

·                     „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

·                     „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

·                     „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

·                     „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

·                     „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

·                     „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10
3 Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост 3 Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение 5
4 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 4.1 Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти 10
4.2 Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи. 15
Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата 10
4.3 Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ 10
4.4. Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии 15
5 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения 5 Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 5
Максимален брой точки


Leave a Comment