НБА предлага служители на ДФ „Земеделие“ да адаптират проектите по мярка 4.1 срещу допълнително възнаграждение

Днес МЗХГ ще обсъди с браншовици мярка инвестиционната подмярка

Националната Биологична Асоциация (НБА) предложи на земеделското министерство да опрости за кандидат-бенефициентите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ системата за кандидатстване. В становище, изпратено до МЗХГ, от асоциацията дават идея служители на ДФ „Земеделие“ да разработят проектните предложения на земеделците така, че те да са в съответствие с предложения софтуер. От своя страна земеделците трябва по най-простия начин да заявят за какво кандидатстват, вместо да се оплитат в сложната материя на условията.

На земеделските производители не им е това работата, на тях трябва само да им се предостави правото да заявят какво искат да закупят, на каква стойност и от кого, по референтни цени или чрез три оферти, и да предоставят необходимата информация за кандидата„, заявява председателят на НБА д-р инж. Слави Трифонов. Той допълва, че по този начин се работи в банките.

Слави ТрифоновПри класиране на проекта съответния служител предлагаме да бъде хонорован с една до три заплати, за чувствителните сектори минимум две заплати. По този начин ще се създаде вътрешна конкуренция, която е крайно необходима за ДФЗ. Кандидатът ще бъде значително облекчен при подготовката на документите за кандидатстване, а проектното предложение ще бъде разработено по възможно най-добрия начин, тъй като никой не може да го направи по-добре от служител на ДФЗ. Проектното предложение ще остане качено в системата на ДФЗ и в последствие с него ще може да се работи много по лесно, електронно и унифицирано в рамките на софтуера. Връзката между бенефициента и служител на ДФЗ става много къса бърза и ефективна, както е при банките. Бюджетът по мярката ще бъде увеличен с 5 %“, развива идеята си Слави Трифонов.

Според него, ако това се приложи, „ще имаме значителна редукция на корупцията и в този смисъл предложението е антикорупционно“.

За днес Министерството на земеделието, храните и горите предвижда обсъждане на инвестиционната подмярка 4.1 с браншови организации.

За подмярката при предстоящия прием е предвиден най-големият бюджет, невиждан в досегашните приеми – 422 218 104 лева.

Насоките за кандидатстване бяха качени в сайта на земеделското министерство на 22 март, а срокът за обсъждане бе възможно най-кратък – до 29 март. От НБА възразиха срещу липсата на време да се вникне в условията и приложенията с обем от над 200 страници за толкова късо време.

Вчера МЗХГ обяви, че удължава срока за коментари до 5 април.

В становището си по подмярка от НБА предлагат и други корекции. Например: младите фермери да бъдат стимулирани не с 5, а с 10 точки и право за това стимулиране  да получат и младежите – управители, които имат над 70% дялово участие в ООД-то.

За групи организации точките да се редуцират от 20 на 10, защото „те са десетина на брой и няма да кандидатстват поради недоверие на хората в общите инвестиции“.

Друго предложение е шипката да бъде включена към чувствителните сектори – „Етерично-маслени и медицински култури“.

Да отпадне добавянето на 5 точки, ако „средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение“, защото това е против логиката на европейските регламенти по ПРСР.

Друго искане на НБА е на всички машини на стойност на 100 хил. лв. бенефициера да бъде задължен с наредбата да поставя GPS. Да се разработи информационна система с възможност за наблюдение на местонахождението на тези машини по всяко време и периодично това да се контролира.

Leave a Comment