ЕК: ОСП не е достатъчна, за да „подмлади“ фермерите

Основните спънки за навлизане на младите в земеделието са достъпът до земя и капитали

разпознаване на фуражи, състезаниеПрез 2016 г. зад всеки управител на ферма под 40 години имаше трима ръководители на ферми на възраст над 65 години в ЕС. Остаряването на европейските фермери е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени селските райони. Въздействието на ОСП върху обновяването на поколенията е предимно положително, но остава ограничено, особено в региони, в които липсва основна инфраструктура и услуги.

ОСП сама по себе си не е достатъчна за справяне с основните бариери за навлизане на младите в земеделието – достъп до земя и достъп до капитали.

Мерките, включени в ОСП, подпомагат икономическата устойчивост на младите фермери, но пълният потенциал на такива мерки не се използва. Това са някои ключови констатации от публикуваната днес от Европейската комисия (ЕК) „Оценка на въздействието на ОСП върху обновяването на поколенията, местното развитие и работните места в селските райони“.

Оценката се подкрепя от външно проучване и изследва ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност на политическите мерки на двата стълба на ОСП, прилагани между 2014 и 2020 г. Мерките, разгледани в оценката, са тези, които са най-подходящи за подновяване на поколенията: подкрепа за директни плащания на млади фермери; инвестиционна подкрепа; и помощ за стартиране на бизнес („Мерки за подновяване на поколенията на ОСП“).

Оценката установява, че подкрепата, предоставена от „мерките за обновяване на поколенията на ОСП“, има положително въздействие върху увеличаването на броя на младите фермери, макар и в ограничена степен. Това положително въздействие зависи и от други фактори. Например, социално-културните и по-широките икономически стимули играят важна роля при вземането на решение за селско стопанство или живот в селските райони.

Мерките за обновяване на поколенията на ОСП подобряват работата на фермерските предприятия и сигурния трансфер на ферми от по-старото към по-младото поколение. Тези мерки обаче са склонни да увеличат социално-икономическата устойчивост на млади фермери, създаващи свой бизнес, вместо да допринасят за наследяването на фермите.

Подкрепата, предоставена от мерките за обновяване на поколенията, помага на новите фермери с общите разходи след създаването на тяхното стопанство и подкрепата за инвестиции в ранните години. Само по себе си обаче това е недостатъчно, за да се решат проблемите за достъп до земя и капитали.

Въпреки че нивото на обучение на младите мениджъри на ферми под 35 години се е увеличило с времето, достъпът до знания и съвети все още е недостатъчен. През 2016 г. само 43% от младите мениджъри на ферми са имали повече практически опит, в сравнение с 32% средно за всички земеделски производители в ЕС.

Подкрепата за развитие на селските райони, в допълнение към други политики на ЕС, като регионалните и кохезионните фондове, които насърчават икономическата диверсификация на селските райони, по-добрите услуги и инфраструктурата (включително широколентовия), е жизненоважна за подобряване на по-широкия икономически климат, особено в селските райони.

Предоставянето и въздействието на мерките за обновяване на поколенията на ОСП могат да бъдат подобрени, ако държавите-членки разработят интегрирани подходи, като използват по последователен начин множество инструменти на ОСП и извън ОСП, и по-широки законодателни и фискални разпоредби, се казва в доклада.

Leave a Comment