До 2023 г. Европейската комисия ще внесе закон за забрана на клетки някои стопански животни

новородено телеДнес Комисията подкрепи Европейската гражданска инициатива (EГИ) „Прекратяване на ерата на клетките“, която е събрала подписи на над 1 милион граждани в целия ЕС. В своя отговор Комисията излага планове за законодателно предложение до 2023 г. за забрана на клетките за редица селскостопански животни. Предложението ще дойде като част от текущата ревизия на законодателството за хуманно отношение към животните съгласно стратегията „От фермата до трапезата“.

Гражданската инициатива отразява искането за преход към по-етични и устойчиви системи за земеделие, включително преразглеждане на съществуващите правила за хуманно отношение към животните в ЕС.

Отговорът на ЕК

Законодателното предложение на Европейската комисия ще се отнася до животни, които вече са обхванати от законодателството: кокошки носачки, свине майки и телета, но също така и други животни: зайци, кокошки, разплодници, бройлери, пъдпъдъци, патици и гъски. За тези животни Комисията вече поиска от EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) да допълни съществуващите научни доказателства, за да определи условията, необходими за забраната на клетките.

Като част от друга своя стратегия, Комисията вече се ангажира да предложи преразглеждане на законодателството за хуманно отношение към животните, включително относно транспорта и отглеждането, което в момента е в процес на проверка за годност и което да бъде финализирано до лятото на 2022 г.

Успоредно със законодателството, Комисията ще търси конкретни мерки за подкрепа в ключови свързани политически области, като търговията и научните изследвания и иновациите. По-специално, новата Обща селскостопанска политика ще осигури финансова подкрепа и стимули – като новия инструмент за еко-схеми -, за да помогне на земеделските производители да преминат към по-благоприятни за животните съоръжения в съответствие с новите стандарти.

Следващи стъпки

Тъй като краят на използването на клетките ще изисква промени в сегашните системи за отглеждане, Комисията ще разгледа социално-икономическите и екологичните последици от мерките, които трябва да се предприемат, и ползите за хуманното отношение към животните в оценка на въздействието, която трябва да бъде завършена преди края на 2022. В този контекст най-късно до началото на 2022 г. ще се проведе обществена консултация.

Leave a Comment