Променя се Наредба 6 заради двата приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ през 2021г.

лозя на шато Ветровитите хълмовеПроект на Наредба за изменение на Наредба № 6/2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е публикуван в сайта на земеделското министерство и ще е отворен за коментари до 2 август.

Измененията в наредбата са свързани с предвидените за 2021 г. два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Лозаро-винарската програма.

Във връзка с промените на сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани две заповеди на зам.-директора на фонда, с които се отварят първи прием в периода 29 юли – 4 август, и втори прием през 30 юли – 12 август 2021 г.

По първия прием ще се приемат заявления за предоставяне на финансово подпомагане по мярката, които предвиждат авансово изплащане на помощта през финансова 2021 г. и краен срок за изпълнение на дейностите през финансова 2022 г.

По втория прием ще се приемат заявления за предоставяне на финансово подпомагане с авансово изплащане на помощта през финансова 2022 г. и краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2022 г. и 2023 г.

Промените в наредбата са съгласувани в средата на юни 2021 г. с браншовици от лозаро-винарския сектор на заседание на Постоянната работна група в сектор „Вино“.

В мотивите към проекта за промени в Наредба 6 е посочено, че те са направени, за да могат одобрените проекти от двата приема да се възползват от увеличения размер на подпомагането (заради пандемията от COVID-19 участието на Съюза във финансирането е до 90% от допустимите разходи). За целта е необходимо договорите за предоставяне на финансовата помощ да бъдат сключени в рамките на финансова 2021 година. Предвид обявените периоди за прием и разполагаемото време до края на финансовата година се налага изменение на наредбата, с което да бъдат определени сроковете за подаване на заявления за авансово плащане и по двата приема. Действащата разпоредба, която определя този срок, не обхваща хипотезата, в която ще попаднат кандидатите по двата приема, за които следва да бъдат определени два отделни срока, в зависимост по кой прием ще кандидатстват за подпомагане и в рамките на коя финансова година ще им бъде изплатена помощта авансово.

Определянето на отделен срок за всеки от двата приема отговаря на нуждите от осигуряване на времеви ресурс, в който кандидатите и администрацията могат да изпълнят своите задължения, така че прилагането на мярката да бъде в съответствие с всички законови изисквания. Бенефициерите да има възможност да учредят съответната банкова гаранция (задължителен изискуем документ, при заявяване на авансово плащане на помощта), а администрацията да обработи документите и да изплати авансовите плащания.

С проекта на наредба се предвижда и отпадане на изискването заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на пределните цени на отделните операции от дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да се актуализира на период от две години.

Leave a Comment