5 фирми събориха във Върховния съд текстове в наредбата за училищни доставки на плодове, зеленчуци и млечни

Тричленен състав на ВАС напълно отмени Постановление №38 на МС и част от Постановление №32 заради процедурни грешки на МЗХГ преди обнародване на измененията в наредбата
череши, децаС решение на 3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) са отменени части от Постановление №32 на Министерския съвет от 2019 г. и Постановление №38 от 2019 г., които касаят последните изменения на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Решението на ВАС е обнародвано в днешния брой №59 на „Държавен вестник“ от 16 юли 2021 г.
Производството е по жалби на ЕТ „Зоров-91 – Д. Зоров“, „Ню Проджектс Консулт“ – ЕООД, „София-плод“ – ООД, „Млечни продукти Тракия“ – ЕООД, „Чех – Й. Новосад“ – ООД. Те оспорват процедурата, по която земеделското министерство извършва промени в наредбата, които са потвърдени с Постановление №32 на правителството.
От страна на ответника – Министерският съвет, по делото са допуснати като ответници други 7 фирми. Те са „Рудес“ – ЕООД, „Лалев Комерс 08“ – ООД, „М-ви Фрукт“ – ЕООД, „Дойчев – МТВ“ – ЕООД, „Сибота“ – ЕООД, „Анастасов 2“ – ООД, и „Шогун“ – ЕООД.
Посочените дружества оспорват жалбите на „ЕТ „Зоров-91 – Д. Зоров“ и останалите 4 фирми.
Според фирмите, които се жалват, към проекта за изменение и допълнение на наредбата за доставки в училища и детски градини на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти е извършена частична, а не пълна оценка на въздействието.
Министерството е дал съкратен срок от 14 дни (вместо 30) за становища по предложените промени.
Сред най-важните аргументи, с които се иска отпадане на Постановление №32 от 2019 г., е, че публикуваният проект на нормативния акт е само един, въпреки че след него министерството е извършило редакции, преди документът да бъде обнародван. Между проекта и публикуваните в „Държавен вестник“ изменения е имало съществени изменения.

„При съпоставка на приетите и обнародваните текстове на Наредбата, които се изменят с ПМС № 32/2019 г., и текста на публикувания проект се установява, че е налице разлика във: чл. 4, чл. 6, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 15а, чл. 15 б, чл. 18, 19, приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. е. в почти всички предложени за изменение текстове в първоначалния проект. Текстовете на чл. 13а, чл. 13б, чл. 13в, чл. 13г не се съдържат в публикувания проект, но са част от обнародваните изменения и допълнения на Наредбата“, обосновава решението си съдийският състав.
„Част от текстовете са със съдържание, различно от това, което е публикувано за обсъждане, а част от разпоредбите въобще не са били публикувани за обществено обсъждане. Това на практика означава, че приетите и обнародваните текстове не са били предмет на обществено обслужване в нарушение на чл. 26, ал. 2 Закона за нормативните актове (ЗНА). Това от своя страна е довело до нарушаване на принципите, залегнали в чл. 26, ал. 1 АПК, и е ограничило правото на заинтересованите граждани и организации да вземат участие в процеса на изготвяне на нормативния акт. Разликите между публикувания проект и между обнародваните текстове са съществени и не се дължат на редакционни корекции…“
„… При съпоставка със справката за отразяване на резултатите от обществените обсъждания се извежда извод, че само част от променените текстове отразяват становищата от обществените консултации – примерно за доставянето на прясното мляко в удобни за използване от потребителите бутилки. С обнародваните изменения и допълнения на Наредбата съществено е изменен чл. 13, като е отменен текстът на чл. 13, ал. 5, определящ критериите, по които учебно заведение, което е получило повече от едно предложение, избира заявител или заявители по схемите. В новата редакция на чл. 13 и в новите текстове на чл. 13а, чл. 13б, чл. 13в, чл. 13г не се съдържат такива критерии.“
Постановление №38/2019 г., обнародвано седмица след Постановление №32, изменя Постановление №32, поради което ВАС го отменя.
Съдът отменя следните текстове от последния вариант на Наредбата за училищните схеми от 2019 г.: чл. 4, ал. 4, т. 1, т. 4, т. 9, чл. 4, ал. 5, т. 6, т. 7, т. 8, чл. 6, чл. 9, ал. 1, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 1, ал. 2, чл. 13, чл. 13а, чл. 13б, чл. 13в, чл. 13г, чл. 14, ал. 1, ал. 2, т. 17, буква „а“, т. 21, чл. 14, ал. 3, т. 8, т. 9, чл. 14, ал. 4, т. 4, чл. 14, ал. 5, т. 2, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, чл. 14, ал. 7, чл. 15, чл. 15а, чл. 15б, чл. 15в, чл. 18, ал. 2, т. 3, чл. 18, ал. 3, т. 6, чл. 19, ал. 1, чл. 19, ал. 3, т. 2, чл. 20, ал. 2, § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата, буква „А“, буква „А“, т. 3, буква „В“, буква „В“, т. 3 от раздел I в приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, буква „Д“, т. 1, т. 3, буква „Е“, т. 1 от раздел II в приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, буква „А“, буква „В“, буква „Г“, т. 1, буква „Е“, т. 1 от приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 2, т. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 11а, ал. 1, т. 2, чл. 11, ал. 3, чл. 18, ал. 3, т. 8, § 1 от ДР, т. 8 – относно израза „Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици“ се заменят с „Наредба № 8 от 2018 г.“, приети с Постановление № 32 на Министерския съвет от 22.02.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, § 21, § 22, § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 32 на Министерския съвет от 22.02.2019 г.
Освен това съдът присъжда Министерският съвет да изплати разноски по делото от по 3 700 лева на всеки един от жалбоподателите ЕТ „Зоров-91 – Д. Зоров“, „Млечни продукти Тракия“ – ЕООД, и „Чех – Й. Новосад“ – ООД. Другите две фирми не са поискали покриване на разходите по делото.
Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

Leave a Comment