Земеделските министри в ЕС искат финансиране за изхвърляне на клетките

Възходът на биологичното производство (25% от обработваемите площи) трябва да се подкрепи с насърчаването на публични институции да доставят биопродукти в своите столовете
Йоже Подгоршек

Йоже Подгоршек

Министрите на земеделието в ЕС обсъдиха положителното становище на Европейската комисия и Европарламента за преустановяване отглеждането в клетки на някои животни. Вчера се проведе заседание на Съвета по земеделие и рибарство, което бе председателствано от земеделския министър на държавата председател на Съвета  на ЕС – Словения, Йоже Подгоршек.

Клетките, петлетата, пуйките

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)  „Край на ерата на клетките“ събра 1,4 милиона подписа от целия ЕС за въвеждане на забрана за отглеждането в клетки на селскостопански животни като кокошки, зайци, гъски, патици, женски прасета и телета. Първо Европейският парламент подкрепи акцията на гражданската инициатива на 15 юни. На 30 юни същото направи и Европейската комисия, която се ангажира да подготви законодателството в тази посока до 2023 г.

Въпреки че много делегации взеха думата, за да изразят подкрепата си за свободното отглеждане на животни, те също така посочиха, че подобен ход може потенциално да има отрицателно въздействие върху земеделските производители, както по отношение на разходите за прехода, така и поради загуба на конкурентоспособност по отношение на страни извън ЕС. Поради това те призоваха Комисията да извърши пълна оценка на въздействието на инициативата, както и да се осигури финансиране за фермерите, които изоставят клетките. Накрая министрите посочиха необходимостта да се прилагат едни и същи стандарти за хуманно отношение към животните към селскостопански продукти, внесени от страни извън ЕС.

По време на същата сесия министрите обсъдиха и две други точки, свързани с хуманното отношение към животните: убиването на мъжки пилета в яйчната индустрия и ход към стандартизиране на правилата за хуманно отношение към пуйките във всички държави-членки. Много делегации изразиха своята подкрепа за тези инициативи, като същевременно подчертаха необходимостта всички мерки да се основават на най-новите научни данни и да гарантират, че вносът от страни извън ЕС спазва същите стандарти.

Приоритети на Словенското председателство

Словенският министър на земеделието, горите и храните Йоже Подгоршек представи вчера приоритетите на председателството в областта на земеделието и рибарството. Тези приоритети включват стратегията на ЕС за горското стопанство, устойчивото земеделие и развитието на селските райони (цифровизация, демографски предизвикателства и ролята на жените), подобряване на положението на земеделските производители във веригата за доставки на храни, биологичното разнообразие и етикетирането на храните (включително смеси от мед). Председателството ще се стреми също така да сключи ключови текущи законодателни досиета, включително регламента за контрол на рибарството и реформата на общата селскостопанска политика.

Повече био

Министрите изразиха подкрепата си както за плана за действие на Комисията за развитие на биологичното производство, така и за заключенията на Съвета по този план. Много делегации взеха думата, за да подчертаят редица аспекти на плана, включително необходимостта от увеличаване на търсенето на биологични продукти чрез повишаване на осведомеността сред потребителите и насърчаване на публичните институции като училищата да доставят биологична храна в своите столове. Редица държави-членки също подчертаха различните отправни точки на държавите-членки и необходимостта да се вземат предвид тези различия.

Съгласно стратегията на Европейския земеделски пазар за раздвоение, Европейската комисия си е поставила за цел „най-малко 25% от земеделските земи в ЕС да са заети от биологични стопанства и значително увеличение на биологичните аквакултури до 2030 г. За да постигне тази цел и да помогне на биологичния сектор да постигне пълния си потенциал, Комисията изготви план за действие за биологично производство в ЕС.

Нови търговски споразумения

Министрите получиха информация от Комисията относно свързаните с търговията селскостопански въпроси, включително ефектите от кризата с COVID-19 и Brexit , последните събития в търговските отношения на ЕС със САЩ и текущите преговори за нови споразумения за свободна търговия с Австралия, Чили и Нова Зеландия. Бяха обсъдени и последните събития в преговорите за селското стопанство на СТО с оглед на предстоящата министерска конференция на СТО. Редица делегации взеха думата, за да обсъдят въпроси като необходимостта да се гарантира, че вносът на селскостопански продукти от страни извън ЕС спазва същите стандарти като продуктите на ЕС по отношение на хуманното отношение към животните и мерките за опазване на околната среда, значението на повишаването на прозрачността в търговията със селско стопанство и необходимостта ЕС да установи стандарти на глобално ниво по отношение на земеделието, което е екологично, социално и икономически устойчиво.

Природата срещу земеделието

Министрите получиха информация от редица делегации по въпроси, свързани с екстремните метеорологични условия и други въпроси, засягащи европейското земеделие. Те включват ефектите от силен студ върху маслинови дървета в Гърция, неотдавнашните пожари в Кипър, въздействието на неотдавнашните наводнения в няколко държави-членки, високата цена на фуражите и последствията за животновъдната индустрия, значението на инвестициите в пчеларството, и скорошната поява на африканска чума по свинете при домашни свине в Германия.

Делегациите също се присъединиха по време на обяд чрез видеоконференция от Том Вилсак, министър на земеделието на САЩ . Обсъжданите теми включват климатични действия, устойчиви хранителни системи и предстоящата среща на върха на ООН за хранителните системи в Ню Йорк.

Leave a Comment