Обнародван е Правилник за Съвета по животновъдство. Малките организации ще са аут

овце

Национално представителната организация трябва да има регионални структури в поне 8 области и членуващите животновъди да отглеждат 15% от съответния вид животни

Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство е обнародван в днешния 60-ти брой на „Държавен вестник“ от 20 юли 2021 г.

Правилникът поставя условия пред представителите на браншови организации, които ще имат право да се включват в заседанията.

Условията са залегнали в чл. 10 на Правилника. В него се изреждат изискванията пред организациите, за да могат да се нарекат „национално представени“. Те са:

– организациите да вписани са като юридически лица за извършване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

– да са извършвали дейност през последните 2 години, което се удостоверява с годишен финансов отчет за дейността;

– да имат в устройствения си акт цели, дейности и задачи от национално значение, свързани с развитието на сектора за съответния вид селскостопански животни;

– да имат регионални или местни структури с членове в не по-малко от 30 на сто от областите на страната (8,4 области от общо 28 области в страната – б.р.) по чл. 6 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, което се удостоверява с декларация с описани структури и съответните координатори;

– да имат членове, отглеждащи минимум 15 на сто от вида животни, спрямо официално публикуваните статистически данни от органа по статистика на Министерството на земеделието, храните и горите.

В случаите, в които сдружения членуват в повече от една организация, председателите им заявяват писмено пред министъра на земеделието, храните и горите коя организация желаят да ги представлява.

Припомняме, че в края на октомври 2019 г. МЗХГ подготви проект за Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.

Една от съществените разлики в тогавашния проекти и обнародвания вече правилник е, че за да бъде национално представителна организацията, нейните членове трябваше да отглеждат 30% от вида животни. В окончателния вариант това изискване е намалено наполовина. 

Друг член в правилника гласи, че заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум обаче по решение на председателя заседанието може да се проведе независимо от броя на присъстващите.

 

 

 

Leave a Comment