С нова наредба БАБХ ще контролира използването на забранени вещества в животновъдните ферми

кравефермата в ЖелязноНова Наредба № 11 за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 61 от 23 юли 2021 г.

Тази наредба заменя предишната Наредба № 119 от 2006 г.

Наредбата задължава БАБХ да разработва ежегодно до 31 март Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО), която преди да стане действаща, трябва да бъде одобрена от Европейската комисия. Действащата в момента национална мониторингова програма се изпълнява до изтичане на срока, за който е създадена.

Агенцията ще следи за две групи остатъци и замърсители, които са посочени в приложение 1 към наредбата. Първата група А са субстанции с анаболен ефект и неразрешени субстанции. В нея влизат стилбени, производни на стилбени, техните соли и естери; антитиреоидни вещества; стероиди; лактони и резорцинова киселина, включително зеранол; бета-агонисти; съединения, включени в таблица 2 на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010.

Втората група Б включва ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда. Тук са изброени антибактериални вещества, включително сулфонамиди, квинолони; ветеринарни лекарствени продукти като антихелминтни; антикокцидийни, включително нитроимидазоли; карбамати и пиретроиди; успокоителни средства (седативи); нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти; други фармакологичноактивни субстанции. Като „Други субстанции и замърсители на околната среда“ са посочени органохлорни съединения, включително PCBs; органофосфорни съединения; химични елементи; микотоксини; багрила; радионуклеиди.

Групите са изброени в Приложение 1. В Приложение 2 в таблична форма са посочени групи субстанции, които са обект на мониторинг по видове животни и храни от животински произход, фуражи и вода за пиене на животните.

Лабораториите, които ще извършват анализ на пробите, се определят със заповед на министъра.

От своя страна собствениците на животни и/или бизнес оператори, както и собственици на обекти, в които се извършва първична преработка трябва да извършват самоконтрол за остатъци.

Leave a Comment