Предлага се и за стопанските животни да се плащат здравни осигуровки

В концепция за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, която ще се обсъжда до 20 септември, е записано въвеждането на електронен контрол на продажбите и употребата на антимикробни ветеринарни продукти

ветеринариС цел управление на риска у нас може да създаде Национален здравноосигурителен фонд, чрез който да се осъществява задължителното здравно осигуряване на селскостопанските животни. Той ще функционира на принципа на споделената отговорност между държавата и операторите на селскостопанските животни, като „взаимоспомагателен фонд“. Фондът ще се акредитира по съответния ред от Агенцията по акредитация, като приходите за извършване на дейността му основно могат да се набират от средства от държавния бюджет, средства от фондовете на ЕС и приходите от задължителните здравни осигуровки на селскостопанските животни. От този фонд ще се плащат финансови обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични явления или от поява на болест по животните.

Това е едно от предложенията за обсъждане в публикуваната на 20 август, концепция на законопроект за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За нейното обществено обсъждане са отпуснати 30 дни.

След 2022 г., докогато е удължена държавната помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ (НППНКЛБЖВЗБ), извън предложението за създаване на Национален здравноосигурителен фонд, концепцията предлага и други форми за управление на риска в животновъдството. Например създаване на взаимоспомагателен фонд за изплащане на услугите по профилактика и надзор на ветеринарните лекари и изплащане на финансови обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от поява на болест по животните.

В концепцията за новия ЗВД се променя режимът на обектите, в които ще се отглеждат животни. Ще има два режима – регистрационен и одобрителен. С цел намаляване на административната тежест за животновъдните обекти тип „лични стопанства“, където се отглеждат животни за лични нужди, няма да се изисква проверка на място от страна на контролния орган и такъв обект ще се регистрира само чрез подаване на заявление от съответния оператор без такса.

За получаване на одобрение на останалите животновъдни обекти, независимо от вида на животните, които ще се отглеждат и капацитета им, освен предварително изпратени документи, ще се изисква извършване на проверка на място за съответствие на всички ветеринарномедицински изисквания в посочената сграда от оператора за пълна проследимост на дейността на обекта.

Концепцията на законопроекта предвижда да се въведат някои инструменти за подпомагане на повишаването на квалификацията и начина на оценяване на регистриране на ветеринарни лекари (РВЛ).

Ще се създадат събирателни пунктове за събиране на умрели животни, отглеждани в лични стопанства и странични животински продукти (СЖП), в резултат от клане, предназначено за лично домашно потребление от населените места във всяка община. За всички собственици на такива животновъдни обекти ще отпадне задължението да търсят начин за тяхното унищожаване и обезвреждане.

Чрез определянето на процедура ще се регулира използването на гробищни паркове в случай на смърт на домашни любимци от техните собственици.

Стратегията „От фермата до трапезата“ изисква до 2030 г. да се намали с 50% употребата на антимикробни продукти. За да се случи това концепцията  изтъква необходимостта от събиране на данни за продажба и употреба на антимикробни ветеринарни продукти.

За осигуряване достоверност и надеждност на данните ще се въведе хармонизиран дигитализиран модул за събиране, анализ и съхраняване на данни. Обсъжда се предписаните (употребени) количества ВЛП и медикаментозни фуражи да се генерират с електронни рецепти, чрез които ще се извършва продажба на тези продукти от търговци на едро и дребно на собственици на животни и те да се въвеждат от РВЛ. Включването на възможност за вписване на резултати от направените антибиотикограми ще допринесе за употребата на подходящите антимикробни средства и за подобряване на здравния статус на животните.

Освен употребата на антимикробни продукти се обмисля модулът да позволява вписване и проследяване на вноса, производството, търговията и съхранението на по-широк кръг ветеринарни  и медикаментозни фуражи и приложението им върху животните.

Ще се определи процедура и за търговия с ветеринарни продукти от разстояние само на такива, за които не се изисква ветеринарна рецепта, но отговарят на европейското законодателство.

За обсъждане е предложен и въпросът дали в България да се въведе забрана за отглеждане на животни за добив на ценни кожи.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) посочва в научно становище следните рискове, в случай че фермите за норки не бъдат закрити:

– Риск от навлизане и разпространение на популацията в околната среда от фермите за норки – много вероятен и това става много бързо;

– Риск от трайно установяване на устойчиви популации на американска норка в природата на Република България – много вероятен;

– Риск от разпространение на популацията на американска норка в нови райони – много вероятен и видът ще продължи да се разпространява и бързо да колонизира райони, които все още са останали незаети;

– Риск от замърсяване на околната среда;

– Риск за общественото здраве и здравето на животните, по отношение на заболявания, в това число и зоонози, от които боледува и пренася американската норка и които могат да представляват риск за здравето на хората, селскостопанските и дивите животни;

– Риск за благосъстоянието на норките, отглеждани във ферми, тъй като те са диви животни.

 

Leave a Comment