Обнародвано е постановлението за промяна на Устройствения правилник на ИАСРЖ

месодайни биковеС Постановление №288 от 23 август 2021 г. се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите. Постановлението е обнародвано в днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“. То влиза в сила от 1 октомври.

Промените в правилника целят той да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба.

Извършват се вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала в агенцията, която е от 100 служители.

Ще бъде назначен служител с ангажимент към осигуряване на мрежовата и информационната сигурност, който ще бъде на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Предвидено е и назначаването на финансов контрольор. В дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно обслужване“ ще бъде определено лице, което ще отговаря за защита на личните данни.

Leave a Comment