Само 55% от бюджета на ПРСР (2014-2020 г.) е разплатен към края на 2020 г.

Най-много изплатени средства има по общинската мярка 7.2 – 311 млн. евро

земеделска земяГодишният доклад (2020 г.) за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) показва, че договорените средства (без отчитане на поети бъдещи+преходни задължения по мерките с 5-годишен ангажимент от ПРСР) представляват 76.7 % спрямо целия бюджет на ПРСР, или 2 220,75 млн. евро публични средства.

Разплатените към края на 2020 г. средства по ПРСР 2014-2020 представляват 54.6 % от целия наличен бюджет по Програмата, или 1 581, 16 млн. евро общо публични средства.

Какви средства са изразходвани по най-популярните мерки и подмерки

Към 31.12.2020 г. разплатените средства по подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги” са в размер на 8,29 млн. евро публични средства. Бенефициент по тях е Националната служба за съвети в земеделието.

В края на предишната година по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са налични общо 1018 приключени проекта, със стойност на окончателно изплатената субсидия 222,46 млн. евро публични средства. Общо изплатените публични средства, в това число авансови, междинни и/или окончателни плащания, по двата приема за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” са в размер на 245,64 млн. евро, от които 46,41 млн. евро публични средства са разплатени през 2020 г..

На база данните, след оторизация, допълнителната заетост е 3 307 работни места, разкрити вследствие на реализирането на проектите по мярката към края на 2020 г.

За подпомагането по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ няма данни, тъй като по двата приема – през 2018-а и 2020 г. няма подписани договори към края на миналата година.

Подпомагане по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ не е осъществено в посочения срок. При първия прием по подмярката през есента на 2019 г. постъпват едва 5 проекта със стойност на исканата субсидия в размер на 0,2 млн. евро при определен бюджет в размер на 1,69 млн. евро. Към 31.12.2020 г. проектните предложения все още са в процес на оценка и няма сключени договори по подмярката.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има два приема до края на 2020 г. Сключените договори по тях са 367 с общ размер на одобрените разходи 466,43 млн. евро. Към 31.12.2020 г. по подмярката са налични общо 160 приключени проекта, със стойност на окончателно изплатената субсидия 91,04 млн. евро публични средства. От всички постъпили проекти, към датата на оценка са разплатени суми в размер на 108,02 млн. евро от авансови, междинни и/или окончателни плащания, от които извършените междинни и/или окончателни плащания възлизат на 63,83 млн. евро общо публични разходи.

По данни от 160 приключени проекта с извършени окончателни плащания в размер на 91,04 млн. евро, към края на 2020 г. са създадени 1201 нови работни места.

Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“  има организирани през 2020 г. две процедури чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съответно: 1. Процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ с обявен бюджет за предоставяне на БФП в размер на 45,42 млн. евро; и 2. Процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ с обявен бюджет за предоставяне на БФП в размер на 5,05 млн. евро.

По Процедура № BG06RDNP001-4.010 са постъпили 26 проектни предложения на обща стойност 58,68 млн. евро. По Процедура № BG06RDNP001-4.011 са постъпили 6 проектни предложения на обща стойност 6,17 млн. евро.

Към 31.12.2020 г. не са извършвани плащания по подмярката.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” е с два приема – през 2015 и 2016 г. Към края на миналата година по тях са налични общо 2161 действащи договора, на обща стойност в размер на 54,03 млн. евро. От тях 1160 проекта са с изплатено първо и второ окончателно плащане, като общо изплатените средства възлизат 30,67 млн. евро общо публични средства. Всички извършени втори плащания по подмярката са по приема, организиран през 2015 г., като по 57 проекта не са извършени втори плащания през годината на оценка. Съответно по приема от 2018 г. са извършени първи плащания по 944 договора, които възлизат в размер на 13,31 млн. евро. Към края на 2020 г., сключените договори по двата приема са 2 161 с общ размер на одобрените разходи 59,98 млн. евро.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” стартира през 2016 г. с размер на финансовата помощ 30 млн. евро. От всички 3 815 заявления за подпомагане през същата година са одобрени едва 3 проекта с размер на одобрената финансова помощ в размер на 0,045 млн. евро, която е изплатена до края на годината.

През 2019 г. по подмярката е проведен втори прием с бюджет от 22 млн. евро, като в рамките на периода на прием са постъпили 2 653 проектни предложения, по данни от ИСУН 2020, на обща стойност 76,20 млн. евро, по които към 31.12.2019 г. няма подписани договори.

През 2020 г. по подмярката е проведен трети прием с бюджет от 3,07 млн. евро, като в рамките на периода на прием са постъпили 214 проектни предложения на обща стойност 3,15 млн. евро, по които към 31.12.2020 г. няма подписани договори. Към 31.12.2020 г. действащите договори са 1878, които са само от приема от 2016 г., като се запазва тенденцията по приема от 2019 да не са налични сключени договори. Общата договорена субсидия по действащите договори възлиза на 28,17 млн. евро, като изплатената сума по проектите възлиза в размер на 27,80 млн. евро, като 1867 проекта са успешно приключени и окончателно платени. Към 31.12.2020 г. договорените проекти по подмярката са 1 907, като разплатените средства по тях възлизат на 36,28 млн. евро.

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към края на 2020 г. са сключени 108 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с размер на одобрената субсидия 16,81 млн. евро. Подписаните договори са съответно по две от общо три процедури за прием ( в сектори „производство“, „услуги“, и „занаяти“).-А именно: 2 подписани договора по процедура BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. с общ размер на заявената субсидия 0,23 млн. евро от общо 29 постъпили проектни предложения; – 106 подписани договора по процедура BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” с размер на одобрената субсидия – 16.58 млн. евро от общо 270 постъпили проектни предложения. Останалите от постъпилите проектни предложения са в процес на разглеждане и оценка от страна на ДФЗ-РА

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с 690 действащи договора, с обща стойност на договорената субсидия в размер на 544,91 млн. евро общо публични средства. В края на 2020 г. по проектите са разплатени, съответно 311,24 млн. евро авансови, междинни и/или окончателни плащания, като 146,70 млн. евро общо публични средства са разплатени през 2020 г. Към края на оценявания период завършените проекти с изплатени окончателни плащания са 187, като изплатените разходи възлизат в размер на 168,34 млн. евро.

Подмярка 7.3. „Подпомагане на широколентова инфраструктура“ не е стартирала. Кандидат по подмярката е Държавна агенция „Електронно управление”.

Мярка 9: Учредяване на групи и организации на производителите е с 30 сключените договори с общ размер на одобрената субсидия 8,34 млн. евро. През 2020 г. са сключени 7 договора за подпомагане с размер на договорената субсидия, възлизащ на 1,75 млн. евро публични средства. Размерът на изплатените публични средства от сключените договори през 2020 г. по подмярка е 0.052 млн. евро. Към края на отчетния период чрез подмярката са подпомогнати общо 286 регистрирани членове на групи и организации на производители. От всички постъпили проекти, към датата на оценка са разплатени разходи в размер на 1,44 млн. евро.

По мярка 10 „Агроекология и климат“ до края на 2020 г. са изплатени 175,28 млн. евро.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ са изплатени 127,76 млн. евро.

По мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ са изплатени 116,33 млн. евро.

По мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ са изплатени до края на 2020 г. 281,55 млн. евро.

По четирите мерки общо са платени 700,92 млн. евро.

По мярка 14.1 „Хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ“ за кампания 2019 са подпомогнати 329 заявления с 44,8 хил. животински единици (ЖЕ), а по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животните в сектор ДПЖ“ – 212 заявления с 18 хил. ЖЕ. Към 31.12.2020 г. изплатените средства общо по двете подмерки са в размер на 6,6 млн. евро публични средства.

Подмярка 16.1 (2 приема) „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ е със сключени 10 договора по първия прием за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на финансовата помощ от 3,24 млн. Евро. Към 31.12.2020 г. по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ не са извършвани плащания.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ стартира през юли 2020 г. с бюджет от 8,00 млн. евро. Постъпилите проектни предложения по данни от ИСУН 2020 са 2, на обща стойност на исканата субсидия 0,15 млн. евро публични средства. Към края на 2020 няма одобрени проекти и извършени плащания по подмярката. На 02.11.2020 г. е обявен втори прием по подмярка 16.4 с бюджет 7 милиона евро (13 690 600 лв.). Постъпилите 11 проектни предложения от втори прием са с размер на исканата субсидия 1,32 млн. евро, като към момента на изготвяне на доклада не са подписани договори.

Leave a Comment