Одобрените по подмярка 16.1 могат да получат 4 пъти междинни плащания за година

иновации в земеделиетоС изменение в Условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. броят на междинните плащания се увеличава от две на четири в една календарна година.

Със заповедта се изменя и образецът на административен договор, както и Условията за изпълнение, с цел облекчаване на бенефициентите при изпълнение на одобрените проекти.

Заявка за плащане от бенефициента ще може да се подава на всяко тримесечие от изпълнението на проектното предложение за извършените разходи в рамките на периода.

Искането се представя в срок до 30 дни след изтичане на съответното тримесечие. Промените предвиждат още ново искане за плащане да може да се подава и преди приключване на административната обработка по предходното такова.

Промените ще засягат изпълнението на проектите и по двата обявени приема по подмярка 16.1 от Програмата до момента.

С промените и пълния набор от документи, може да се запознаете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/36e47af8-7273-4018-a548-8a4c9af6e652 и https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/494c542d-b9b7-4c5e-9f25-36ef48218e04

 

Leave a Comment