ЕК: Мерките „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“ няма да се прилагат догодина

 Увеличената помощ за лозаро-винарският сектор се запазва и през 2022 г.

Лозя на Светозар Кавърджиев и Мария ПанчеваУдължава се срока на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския секторТака по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощ ще бъде до 90% (вместо 75 %) от направените допустими разходи, а по мерки „Инвестиции“,  Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70% (вместо 50%). Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството, както и едни и същи площи да бъдат подпомагани в две или повече последователни години.

За стимулиране на лозарите за ползване на мярка „Застраховане на реколтата“ като важен инструмент за управление на рисковете, увеличеният размер на помощта (80% от разходите за застрахователни премии) ще се прилага за всички договори сключени до края на програмния период (15.10.2023 г.).

Националните програми ще могат да се изменят по всяко време през финансовата 2022 г. по аналогия на 2020 и 2021 г.

Бенефициерите ще могат да изменят договорените операции по време на действие на сключения договор, когато тези промени са резултат от затруднени търговски взаимоотношения или други обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19.

Заради отслабващия негативен ефект на COVID пандемията върху пазара и стартиралите процеси по възобновяване на нормалните икономически процеси в сектора двете мерки „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“ няма да се прилагат през 2022 г. Анализът на Комисията е показал, че от една страна много малка част от бюджетите, определени за разходване по националните програми за подпомагане на сектора, са разпределени по двете кризисни мерки, а от друга – че пазарът се възстановява и складираните количества вино намаляват до обичайните им стойности.

Leave a Comment