Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Реконструират се дирекциите, осигурява се възможност за реализиране на научна и производствена продукция и за организиране на обучителни курсове

Селскостопанска академияУстройственият правилник (УП) на Селскостопанската академия е пред ремонт. На страницата на земеделското министерство е публикуван проект на постановление за изменението и допълнението му. Мотивите за подготвените промени са написани от земеделския министър проф. Христо Бозуков, който за известен период бе председател на академията.

Едно от важните допълнения в проекта на постановление е, че в чл. 2 се посочва изрично, че „бюджетът на Академията е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител  по смисъла на Закона за публичните финанси“. Това е добре да се уточни, тъй като досега в Закона за държавния бюджет липсваше ред за бюджета на ССА.

В член 3 на УП е добавена възможността академията да реализира продукцията от „научни, научно-приложни изследвания, експериментално-производствени, иновативни и внедрителски дейности, в областта на земеделието и храните“, както и продуктите и правата, които са обект на интелектуална собственост.

В същия член (т.8) изрично се споменава възможността на ССА да „провежда курсове за повишаване квалификацията на лица, които са заети в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите и храните“.

Премахната е излишната патетика в някои текстове. Например в една от основните функции на академията в досегашния вариант на правилника се посочва, че „съхранява, поддържа и развива генетични ресурси в областта на аграрния сектор като безценно национално богатство“. В проекта за корекции думата „безценно“ изчезва.

Друга силна дума – в чл. 6, ал. 1, също е изхвърлена. Сегашният текст гласи: „Академичната автономия е израз на възприемане на интелектуалната свобода на академичната общност и творческата природа на изследователския процес като върховни ценности.“ Предложената редакция е: „Академичната общност се изразява в спазване на интелектуалната свобода на академичната общност и творческата природа на изследователския процес като основни ценности.“

Друга, предизвикваща повдигане на вежди промяна, е описанието на емблемата на академията. Проектът предлага броят зърната в житния клас да се намали от 13 на 8. Наистина защо, след като се появяват сортове с все повече зърна в класовете?

Други промени, които са посочени в доклада с мотивите за проекта, са, че при отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от „заместник-председателя, с изключение на сключването и прекратяването на трудови договори, налагането на дисциплинарни наказания и разпореждането с недвижими имоти – държавна собственост. При невъзможност, функциите се изпълняват от главния научен секретар, в който случай се издава заповед на председателя“.

Включена е и възможността за провеждане на дистанционни заседания на управителния съвет при спазване на изискванията за кворум, с оглед на пандемичната обстановка у нас и по света.

Ако проектът на постановление бъде одобрен от правителството, зам.-председателят и главният научен секретар ще могат да се избират не с квалифицирано, а с обикновено мнозинство на Управителния съвет.

Предвидена е възможност за участието на представители на синдикатите в работата на Управителния съвет, когато имат отношение към разглежданите въпроси от дневния ред на заседанията.

Основните промени в Устройствения правилник на ССА са предвидени в Раздел V Обща администрация и Раздел VI Специализирана администрация. Въведен е нов принцип на структуриране на Централната администрация.

В Раздел V Обща администрация, дейността е обединена в две дирекции – дирекция „Финансово управление и човешки ресурси” и дирекция „Управление на административната дейност”.

– Дирекция „Финансово управление и човешки ресурси” е предвидено да обедини всички дейности по управлението на бюджета на ССА, включително и дейността по човешките ресурси, която към настоящия момент е част от дирекция „Административно-правна, обществени поръчки и човешки ресурси“;

– Дирекция „Управление на административната дейност” се предвижда да обедини дейността на досегашните дирекции „Управление на собствеността и стопански дейности”, „Административно-правна, обществени поръчки и човешки ресурси”, „Маркетинг и търговска дейност” и „Информационно обслужване”. Към тази дирекция ще бъдат насочени и служителите от дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол”, отговарящи за връзките с обществеността и протокола.

Разписани са съответно функциите на новите дирекции, отразяващи горните промени.

В раздел VI Специализирана администрация дирекция „Наука, образование и иновации”, поема допълнително и функциите по международното сътрудничество, като новото наименование е дирекция „Наука, образование, иновации и международна дейност”, като самостоятелно звено към тази дирекция е Центърът за професионално обучение на ССА. Дирекция Библиотечна и издателска дейност остава като самостоятелна дирекция в раздел VI Специализирана администрация.

В структурата на ССА са и 29 Научни институти и Научни центрове. В някои от тези звена, поради ниската численост на хабилитирани лица, не е оправдано да съществува отделна длъжност „научен секретар”, която да бъде изпълнена със съдържание и натоварена със съответните компетенции. По тази причина се въвежда възможност, когато хабилитираните лица са под 10, тази длъжност да се съвместява, като са поставени конкретни изисквания към лицето – да бъде хабилитирано или поне притежаващо академична длъжност „главен асистент”. Предвидена е и възможност за самостоятелно наличие на такава длъжности в структурни звена с численост под 10 хабилитирани лица, но такава длъжност може да бъде разкрита по изключение, след мотивирано предложение на директора, одобрено от председателя на ССА.

В разпоредбите за назначаване на ръководители на първични научни звена в научните институти и научните центрове е предложено да отпадне условието за избор на ръководител от страна на научния състав на звеното, преди назначаването му от директора. Основанието е, че в значителна част от структурите тези звена са с малка численост и длъжността има основно административни функции по подпомагане работата на директора за организиране на процесите, свързани с научната и образователната дейност в звеното.

Съставът на Дирекционните съвети е допълнен в разпоредбите за научните институти и научните центрове като главният счетоводител е добавен за редовен член на тези съвети.

В структурните звена на ССА – научни институти и научни центрове числеността на членовете на академичния им състав е критично малка и са налице случаи, в които няма обективна възможност да бъдат заети поотделно съответните административни длъжности. Поради това, и поради обстоятелството, че естеството на работата е сходно, се допуска възможността за съвместяване на длъжностите „научен секретар” и „ръководител на първично звено” при членовете на дирекционния съвет.

Общата численост на персонала се запазва. 

Leave a Comment