С почти 200 хил. лв. се увеличават средствата за проекти на „Напоителни системи“ по мярка 4.3

Срокът за изпълнение на проектите се удължава с две години до 1 октомври 2025 г.

напоителен каналДо 7 октомври включително тече обществено обсъждане на проект на заповед на земеделския министър, с която се увеличават средствата по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура …“, която бе отворена за прием през април 2020 г. По нея можеха да кандидатстват държавното дружество „Напоителни системи“ЕАД и малките водни сдружения.

Първоначално бяха одобрени 24 от подадени от „Напоителни системи“ общо 26 проекта при максимален бюджет за финансиране в размер на 106 980 840,09 лв. По-късно обаче, в края на септември 2021 г., оценителната комисия е установила, че е допусната очевидна техническа грешка в размера на недопустимите разходи за едно от проектните предложения. Корекцията е довела до недостиг на средства в размер на 199 834,42 лева публични средства.

През февруари тази година Комитетът по наблюдение на ПРСР е приел предложението на Управляващия орган бюджетът на подмярка 4.3 да бъде увеличен с 10 милиона евро.

От друга страна Европейската комисия е утвърдила чрез Официалния вестник крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и оперативните програми да бъде удължен до 31 декември 2025 г.

Така в проекта на заповед на аграрния министър се посочва средствата по подмярката да се увеличат до 107 180 674,51 лева, а срокът за изпълнение да се удължи с две години до 1 октомври 2025 г.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Leave a Comment