Обнародвана е новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанствата

Създава се нова глава, според която консултантските услуги, предоставяни от НССЗ за малки земеделски стопанства, ще се предоставят до критериите на новата таблица

ferma3Промени в Наредба №4 от 2018 г. за условията за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители предлагат нова таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството в стандартна продукция в левове.

Създава се нова Глава – Пета, според която Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя консултантски услуги по мярка 2.1.2.„Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ .

Текстът на Глава пета в „Държавен вестник“ гласи:

Специални условия и ред за предоставяне и плащане на помощта за производство по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 33. (1) Икономическият размер на малките земеделски стопанства, на които Националната служба за съвети в земеделието предоставя консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се измерва в стандартен производствен обем, изчислен съгласно приложение № 4 „Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства“.

(2) Към заявлението за получаване на консултантски пакет по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. земеделските стопани прилагат единствено документи, доказващи доходите/приходите на лицето, посочени в наредбата/насоките за прилагане на съответната мярка/подмярка от ПРСР 2014 – 2020 г., и то само в случай, че съответният консултантски пакет включва мярка/подмярка от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за която това условие за доказване на доход е приложимо за съответния прием на проектни предложения по тази мярка/подмярка.“

  • 2. Създава се приложение № 4 към чл. 33, ал. 1:
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СП) В ЛЕВОВЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО
Код по Наредба
 №3
Видове култури и категории животни
М.ед.
Данни на
 стопанството
(основни култури)
Показател за
СПО – 2017(лв./дка;
лв./глава)
Индивидуални
 СПО (лв.)
1
2
3
4
5
6 = (4*5)
3001
Обикновена (мека) пшеница и
лимец
дка
145
3002
Твърда пшеница
дка
127
3003
Ечемик
дка
128
3004
Ръж
дка
52
3005
Тритикале
дка
84
3006
Овес
дка
72
3007
Царевица за зърно
дка
180
3008
Сорго
дка
94
3009
Просо
дка
58
3010
Ориз
дка
321
3109
Други зърнени култури – …………………………………………………
дка
84
Други зърнени култури – …………………………………………………
дка
84
Други зърнени култури – …………………………………………………
дка
84
Други зърнени култури – …………………………………………………
дка
84
Други зърнени култури – …………………………………………………
дка
84
3011
Тютюн
дка
774
3012
Хмел
дка
2 105
3013
Захарно цвекло
дка
24
3015
Памук
дка
60
3016
Лен
дка
73
3017
Коноп
дка
237
3018
Слънчоглед
дка
145
3019
Рапица
дка
188
3020
Соя
дка
103
3021
Фъстъци
дка
454
3119
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
Други технически култури – …………………………………………………
дка
133
3023
Маслодайна роза
дка
998
3024
Кориандър
дка
93
3025
Анасон
дка
402
3026
Резене
дка
243
3027
Лавандула
дка
486
3028
Салвия
дка
364
3029
Мента
дка
705
3030
Валериана
дка
1 065
3129
Други етеричномаслени и лекарствени култури – …………………………………………………
дка
295
Други етеричномаслени и лекарствени култури – ………………………….………………………
дка
295
Други етеричномаслени и лекарствени култури – …………………………………………………
дка
295
Други етеричномаслени и лекарствени култури – …………………………………………………
дка
295
Други етеричномаслени и лекарствени култури – …………………………………………………
дка
295
3032
Фасул
дка
223
3033
Грах
дка
110
3035
Леща
дка
172
3036
Нахут
дка
193
3139
Други протеинодайни култури – …………………………………………………
дка
110
Други протеинодайни култури – …………………………………………………
дка
110
Други протеинодайни култури – …………………………………………………
дка
110
3037
Царевица за силаж
дка
234
-
3096
Фий
дка
202
-
3149
Фуражни зеленчуци
дка
94
-
3040
Люцерна
дка
96
-
3041
Естествени ливади
дка
38
-
30411
Пасища и мери
дка
38
-
30412
Коноп – семена за фураж
дка
37
-
3159
Други фуражни култури –…………………………………………………
дка
126
-
Други фуражни култури –…………………………………………………
дка
126
-
Други фуражни култури –…………………………………………………
дка
126
-
Други фуражни култури –…………………………………………………
дка
126
-
3042
Картофи
дка
720
3048+30481
Домати – открито производство
дка
1 438
30482
Домати – оранжерийни
дка
9 271
3050+30501
Краставици – открито производство
дка
1 168
30502
Краставици – оранжерийни
дка
13 512
3052+30521
Пипер – открито производство
дка
1 373
30522
Пипер – оранжерийни
дка
6 171
3053
Зелен фасул
дка
329
3054
Зелен грах
дка
213
3058
Тикви
дка
685
3059
Дини
дка
1 003
3060
Пъпеши
дка
1 061
3169
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
Други зеленчуци – ………………………………………………….
дка
991
3068+3069 +3070 +3071+3072
Костилкови плодове (череши, вишни, кайсии, зарзали, праскови и сливи)
дка
1 019
3074+3075
Семкови плодове (ябълки и круши)
дка
1 488
3078
Орехи
дка
150
3079
Бадеми
дка
264
3080
Лешник
дка
244
3081
Кестени
дка
166
3179
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
Други овощни видове – ………………………………………………….
дка
879
3082
Ягодоплодни овощни видове (ягода)
дка
1 383
3083
Ягодоплодни овощни видове (малина)
дка
1 236
3189
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
Други ягодоплодни – ………………………………………………….
дка
865
3089
Лозя – десертни
дка
372
3090
Лозя – винени
дка
389
3091
Цветя – за рязан цвят
дка
8 571
3092
Цветя – луковични растения
дка
8 571
3093
Цветя – саксийни
дка
8 571
3200
Цветя – оранжерийни
дка
12 885
3199
Производство на семена/посадъчен материал
дка
375
3201
Разсадници за трайни насаждения
дка
2 168
3095
Други (угари/други)
дка
0
30941
Култивирани гъби – култивирани печурки
м2
131
30942
Култивирани гъби – кладница
м2
25
4100
Говеда и биволи – общо
бр.
0
4101
Телета и малачета до 1 г.
бр.
458
41021
Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. мъжки
бр.
720
41022
Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. женски
бр.
427
4103+4006
Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
бр.
1 018
4104+4005
Млечни крави и биволици
бр.
2 500
4105
Крави от месодайни породи
бр.
947
4007
Овце – общо
бр.
-
-
4008 и 4106
Овце млечни и овце месодайни
бр.
158
4112
Други овце
бр.
96
4010
Кози – общо
бр.
-
-
4011
Кози майки
бр.
198
4107
Други кози
бр.
138
4013
Свине – общо
бр.
-
-
4014
Свине майки
бр.
1 988
4108
Прасенца под 45 дни
бр.
571
4109
Други свине
бр.
295
4016
Птици – общо
бр.
-
-
4017
Кокошки носачки
бр.
31
4110
Бройлери
бр.
20
4019
Пуйки
бр.
101
4020
Гъски
бр.
106
4021
Патици
бр.
50
4023
Щрауси
бр.
739
4022+4111
Пъдпъдъци и други птици
бр.
32
4024
Зайци – общо
бр.
-
-
4031
Зайкини майки
бр.
225
4025
Коне и други еднокопитни
бр.
525
4027
Пчелни семейства
бр.
143
4029
Буби – кутийки бубено семе
бр.
284
4309
Калифорнийски червеи
м2
44
4030
Oхлюви
м2
13
ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС
СПО – фуражни култури
(1)
СПО – преживни животни, коне и други еднокопитни животни
(2)
Фуражен излишък
(3)=(1)-(2)
Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, пасища и мери, коноп – семена за фураж и други фуражни култури.
Преживни животни – телета и малачета до 1 г.; телета и малачета над 1 г. и под 2 г. мъжки и женски; телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце млечни и овце месодайни; други овце; кози майки; други кози.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.
II. Указания за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства
ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
Код 3001 Обикновена (мека) пшеница – включват се площите, засети с мека пшеница и лимец за производство на зърно. Включват се и площите за семепроизводство.
Код 3002 Твърда пшеница – включват се площите, засети с пшеница, използвана за производство на макаронени изделия. (Да не се смесва с така наречените „силни“ сортове, които са най-често мека пшеница.) Включват се и площите за семепроизводство.
Код 3003 Ечемик – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3004 Ръж – включват се площите, засети с ръж за зърно, и тези за семепроизводство.
Код 3005 Тритикале – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3006 Овес– включват се и площите за семепроизводство.
Код 3007 Царевица за зърно.
Включват се площите, заети със:
– царевица, прибрана за зърно в стадий на физиологична зрялост;
– царевица за пуканки;
– царевица за семепроизводство.
Изключват се площите със:
– царевица, прибрана преди физиологична зрялост под формата на цяло растение, предназначена за силаж или зелено изхранване; те се отнасят към „Царевица за силаж и зелен фураж“ – код 3037;
– сладка царевица, която се записва като пресен зеленчук – код 3169.
Код 3008 Сорго – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3009 Просо – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3010 Ориз – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3109 Други зърнени – включват се всички останали зърнено-житни култури, необхванати от горните позиции – елда, алписта и други, както и площите за семепроизводство. Зърнено-житни култури, прибирани на зелено за сено и фураж, се отнасят към код 3159 „Други фуражни култури“.
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ
Код 3011 Тютюн – включват се и площите с разсад (вкл. в оранжерия или парник). Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“.
Код 3012 Хмел – включат се и все още неплододаващи хмелни насаждения.
Код 3013 Захарно цвекло – включват се площите, заети със захарно цвекло, предназначено за производство на захар или на дестилат (без семепроизводство).
Код 3015 Памук – изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“.
Код 3016 Лен– включват се площите с маслодаен и влакнодаен лен.
Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“.
Код 3017 Коноп – изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“, конопени семена, непредназначени за посев (за фураж), и се отнасят към код 30412 „Коноп – семена за фураж“.
Код 3018 Слънчоглед– включват се площите със слънчоглед за производство на растителни масла и площите за семепроизводство.
Изключват се площите с фуражен слънчоглед, който се прибира като цяло растение, и се отнася в код 3159 „Други фуражни култури“.
Код 3019 Рапица – включват се площите, предназначени за производство на масло, и площите за семепроизводство.
Код 3020 Соя – включват се площите със соя, отглеждана за зърно, и площите за семепроизводство.
Изключват се площите, заети със соя, прибрана като цяло растение за фураж, които се отнасят в код 3159 „Други фуражни култури“.
Код 3021 Фъстъци – включват се и площите за семепроизводство.
Код 3119 Други технически култури – включват се площите с червено цвекло за производство на багрила, цикория за кафе, сорго за метли, ръж за производство на плетени изделия и др.
Включват се всички неизброени по-горе маслодайни култури (тикви за семки, сусам, рицин, синап, рапица, предназначени за производство на масло). Включват се и площите за семепроизводството.
Включват се всички неизброени по-горе влакнодайни култури (сизал и др.). Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“.
ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ
Код 3023 Маслодайна роза – включват се площите с маслодайна роза и шипка.
Код 3024 Кориандър– включват се площите с кориандър.
Код 3025 Анасон – включват се площите с анасон.
Код 3026 Резене – включват се площите с резене.
Код 3027 Лавандула – включват се площите с лавандула.
Код 3028 Салвия– включват се площите със салвия.
Код 3029 Мента – включват се площите с мента.
Код 3030 Валериана– включват се площите с валериана.
Код 3129 Други етеричномаслени и лекарствени растения – включват се площите с шафранов минзухар, ким, кимион, медицински мак, беладона, лайка, босилек, бял трън, блатно кокиче, блян, бял риган, ехинацея, жълт мак, зим-зелен, хизоп, левзея, маточина, мащерка, медицинска ружа, монарда, непета, пелин, пиретрум, розмарин, чувен, майорана, татул, черна меродия и др.
Изключват се подправките (магданоз, джоджен, чубрица, копър), които се реализират в свежо състояние и се отнасят в код 3169 „Други зеленчуци“.
Изключват се площите за семепроизводство на етеричномаслените и лекарствени култури, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“.
ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ (ПРОТЕИНОДАЙНИ)
Код 3032 Фасул – включват се площите със зрял фасул за зърно, който се реколтира при достигане на физиологична зрялост на зърната. Площите със зелен фасул се отчитат в код 3053 „Зелен фасул“.
Код 3033 Грах – включват се площите с грах за зърно, който се реколтира при достигане на физиологична зрялост на зърната. Площите със зелен грах се отчитат в код 3054 „Зелен грах“.
Код 3035 Леща– включват се площите с леща.
Код 3036 Нахут – включват се площите с нахут за зърно.
Код 3139 Други протеинодайни – включват се площите с други протеинодайни за зърно, като бакла, лупина, фий и др. Площите с бакла, фий, грах, грах-овес, фий-овес, които се прибират като цяло растение и са предназначени за сено или за зелено изхранване на животни, се включват съответно в код 3096 „Фий“ или код 3159 „Други фуражни култури“.
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ
Код 3037 Царевица за силаж– включват се площите с царевица, която се прибира като цяло растение за приготвяне на силаж, сенаж или за изхранване на зелено.
Площите за семепроизводство се отнасят в код 3007 „Царевица за зърно“.
Код 3096 Фий – включват се площите с фий, прибиран като цяло растение, предназначен за приготвянето на сено или за зелено изхранване на животни.
Код 3149 Фуражни зеленчуци – включват се следните култури, предназначени за храна на животни: фуражно зеле, фуражни моркови, фуражни тикви, фуражна ряпа, фуражно цвекло, гулия и др.
Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 „Производство на семена и посадъчен материал“. Пресните зеленчуци за човешка консумация се отнасят в код 3169 „Други зеленчуци“.
Код 3040 Люцерна – включват се площите с люцерна, както и засети площи с чисти (обикновено >80 %) или смесени фуражни бобови треви, които се реколтират обикновено до 5 години –люцерна, детелина, еспарзета и др.
Код 3159 Други фуражни култури – включват се площи, засети с едногодишни чисти или смесени фуражни култури, които се прибират като цяло растение и са предназначени за сено или зелено изхранване на животни. Тук се включват: ръж, сорго, бакла, грах, слънчоглед, репко, използвани за сено или зелено изхранване на животни, и площите, засети със смесени бобово-житни фуражни култури (овес-грах, фий-овес и др.), без семепроизводство.
Код 3041 Естествени ливади – включват се постоянно затревените площи, поддържани в добро състояние, приоритетно чрез косене.
Код 30411 Пасища и мери – включват се постоянно затревените площи, поддържани в добро състояние, приоритетно чрез пашуване.
Код 30412 Коноп – семена за фураж – включват се площи, засети с коноп за получаване на семена, предназначени за фураж.
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Код 3042 Картофи – включват се площите, заети с картофи за продажба и/или за собствена консумация от стопанството. Включват се и площите с картофите за семе.
Домати (без семепроизводство) – в зависимост от начина им на отглеждане се разделят на:
Код 3048 и 30481 Домати – открито производство – включват се доматите, отглеждани на открито. Включват се и площите с домати, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития.
Код 30482 Домати – оранжерийно производство – включват се доматите, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.
Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.
Краставици (без семепроизводство) – в зависимост от начина им на отглеждане се разделят на:
Код 3050 и 30501 Краставици – открито производство – включват се площите с краставици, които се отглеждат на открито. Включват се и площите с краставици, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития.
Код 30502 Краставици – оранжерийно производство – включват се площите с краставици, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.
Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.
Пипер (без семепроизводство) – в зависимост от начина на отглеждане се разделя на:
Код 3052 и 30521 Пипер – открито производство – включват се площите с пипер, който се отглежда на открито. Включват се и площите с пипер, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития.
Код 30522 Пипер – оранжерийно производство – включват се площите с пипер, който се отглежда в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.
Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.
Код 3053 Зелен фасул – не се включват площите за семепроизводство.
Код 3054 Зелен грах– не се включват площите за семепроизводство.
Код 3058 Тикви – включват се и площите за семепроизводство, но се изключват площите, заети с тикви за семки за производство на масло.
Код 3059 Дини – не се включват площите за семепроизводство.
Код 3060 Пъпеши – не се включват площите за семепроизводство.
Код 3169 Други зеленчуци – включват се площите с всички зеленчуци, неспоменати по-горе, използвани за човешка консумация: салата, марули, спанак, зеле, карфиол, броколи, тиквички, лук, чесън, моркови, патладжан, зелена бакла, бамя, корнишони, сладка царевица, подправки – магданоз, чубрица, джоджен, копър и др.
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Овощни насаждения: кодове от 3068 до 3075 и код 3179– включват се площите, заети с овощни насаждения от следните видове:
Ø Семкови: ябълки, круши, дюли и др.
Ø Костилкови: праскови, нектарини, кайсии, зарзали, сливи, джанки, череши и вишни.
Код 3078 Орехи– включват се площите, заети с орехи.
Код 3079 Бадеми – включват се площите, заети с бадеми.
Код 3080 Лешници – включват се площите, заети с лешници.
Код 3081 Кестени – включват се площите, заети с кестени.
В Код 3179 „Други овощни насаждения“се включват и площите, заети с мушмули, смокини, едроплоден дрян, черници, райска ябълка, нар, хинап и др.
Ягодоплодни:
Код 3082 Ягоди – не се включват площите, предназначени за производство на посадъчен материал.
Код 3083 Малини– включват се площите с малини.
Код 3189 Други ягодоплодни – включват се площите с арония, боровинки, къпини, касис, киви, френско грозде и др.
Овощна градина е равномерно поддържано насаждение (чрез ежегодна резитба и редовно пръскане) от плододаващи овощни дървета (семкови, костилкови и черупкови), като продукцията се използва за пряка консумация или за промишлена преработка. Когато има смесване на няколко овощни вида, площта се разпределя пропорционално на представянето на всеки отделен вид. Включват се младите трайни насаждения, които още не дават плод, овощни градини, създадени върху ливади (когато ливадата се пренебрегва) и частта, която заемат овощните дървета при асоциирано отглеждане на лози и овощни градини. Отчита се общата брутна площ, заета с овощни насаждения. Включват се площите с културите, пътеките, пътищата и местата за обръщане на машините.
Код 3201 Разсадници за трайни насаждения
Включват се площите за производство и размножаване на посадъчен материал от лозя, фиданки, резници от дървесни видове, предназначени най-често за паркове и градини: дървета, храсти, иглолистни, рози, горски фиданки и др.
Лозя:
Код 3090 Винени лозя – включват се площите с винени сортове лозя.
Код 3089 Десертни лозя – включват се площите, засадени с десертни сортове лозя, включително за производство на стафиди.
ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
В тази група се включват цветя и декоративни растения – за рязан цвят и саксийни (цъфнали или зелени с листа).
Код 3091 Цветя – за рязан цвят – включват се площите, засадени с цветни култури за рязан цвят.
Код 3092 Цветя – луковични растения– включват се площите, засадени с цветни култури, отглеждани за производство на луковици.
Код 3093 Цветя – саксийни – включват се площите, заети със саксийни цветя.
Код 3200 Оранжерийни цветя – включват се площите с цветя и декоративни растения, отглеждани във високи стъклени и полиетиленови оранжерии. Дефиницията за високи стъклени и полиетиленови оранжерии е същата като при зеленчуците.
ДРУГИ КУЛТУРИ
Код 3199 Производство на семена и посадъчен материал – включват се площите за производство на семена и посадъчен материал на следните видове култури:
- захарно и фуражно цвекло;
- хмел, тютюн, лен, коноп, памук, ароматни и лекарствени растения, подправки, цикория за кафе;
- окопни фуражни култури: фуражни зеленчуци;
- пресни зеленчуци, ягоди и декоративни растения (семена);
- бобови и житни треви – чиста или смесена култура (люцерна, детелина).
Изключват се площите за семена и посадъчен материал на зърнено-житни, зърнено-бобови и маслодайни култури и картофи, които се отчитат в кодовете на съответните култури.
Код 3097 и 3095 Угари и други – включват се угарите, семейните градини и всички други площи, заети с култури и неспоменати по-горе.
Угари са площи, включени в сеитбооборота, независимо дали са обработвани, или не, върху които не се отглеждат никакви култури по време на стопанската година. Угари, които не се поддържат в продължение на повече от две години, не се включват. Те трябва да се класифицират като необработвана земя. Когато се косят, се записват в код 3041 Естествени ливади, когато се изпасват от животните, се записват в код 30411 Пасища и мери.
Семейната градина е с площ около 1 дка, върху която стопаните отглеждат разнообразни видове зеленчуци, ягоди, дини, пъпеши и смесени овощни видове. Площта, заемана от всеки отделен вид, е много малка и стопаните трудно могат да я посочат отделно.
Код 30941 Култивирани гъби – култивирана печурка. Включват се площите, заети с гъби печурки. Отбелязва се площта на стелажите в кв. м, върху които се отглеждат печурки през последните 12 месеца.
Код 30942 Култивирани гъби – кладница. Включват се площите, заети с гъби кладница. Отбелязва се площта в кв. м, върху която се отглеждат гъби кладница през последните 12 месеца.
ГОВЕДА И БИВОЛИ
Код 4100 Говеда и биволи – общо – сума на кодове 4101, 4102, 4103, 4104 и 4105.
Говедата и биволите се разпределят в 5 групи в зависимост от възрастта, пола и предназначението:
Код 4101 Телета и малачета до 1 година– включват се всички мъжки и женски животни до 1 година.
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящи се до животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, се взема предвид, когато се изчислява общата стандартна продукция/СП на стопанството, само когато в стопанството има повече животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст отколкото крави. Взема се предвид само стандартната продукция/СП, отнасяща се до превишаващия броя на кравите брой на животните от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст.
Код 41021 Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. – мъжки – включват се всички мъжки говеда и биволи над 1 година и под 2 години, които са предназначени за клане.
Код 41022 Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. – женски – включват се всички женски говеда и биволи над 1 година и под 2 години, които са предназначени за клане.
Код 4103+4006 Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини – включват се всички мъжки и женски говеда и биволи над 1 година, които са предназначени за разплод, както и бременните юници и бременните малакини, които още не са раждали.
Включват се и биковете над 2 години, използвани за разплод, в т.ч. за естествено покриване на женски животни; волове за клане, угоени или не; работни волове.
Код 4104+4005 Млечни крави и биволици– включват се крави и биволици, които поради своята порода или специфични качества се отглеждат изключително или принципно за производство на мляко за човешка консумация и/или за преработка в млечни продукти. Кравите и биволиците са родили поне веднъж и е започнала лактация.
Включват се и бракуваните млечни крави, т.е. след приключване на лактацията и допълнително угояване ще бъдат предадени за клане.
Включват се и всички биволици, които са раждали поне веднъж и при които е започнала лактация, независимо от възрастта и предназначението на млякото.
Код 4105 Крави месодайни– включват се кравите, когато са предимно от породи за месо и са предназначени единствено и само за производство на телета. Тяхното мляко се избозава директно от телетата. Понякога те могат да се доят, но млякото рядко е предназначено за човешка консумация. Включват се и бракуваните крави.
ОВЦЕ
Код 4007 Овце – общо – включват се всички налични в стопанството животни от този вид: овце майки, кочове (вкл. млади), угоени или неугоени агнета до 1 година за клане или за продажба и т.н.
Код 4008 и 4106 Овце млечни и овце месодайни – тук се включват всички женски животни, които са раждали поне веднъж, както и всички млади женски овце над 1 година, предназначени за разплод. Тук се включват и бракуваните овце майки, които ще бъдат предадени за клане.
Код 4112 Други овце – разликата между общия брой на овцете от код 4007 и броя на млечните и месодайните овце от кодове 4008 и 4106.
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящ се до други овце, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма овце майки.
КОЗИ
Код 4010 Кози – общо – сбор на кодове 4011 и 4107.
Код 4011 Кози майки – включват се всички женски животни, които са раждали поне веднъж, и младите женски козички над 1 година, предназначени за разплод. Тук се включват и бракуваните кози майки, които ще бъдат предадени за клане.
Код 4107 Други кози – тук се включват всички животни от този вид, които не са отразени в горната рубрика. Това са всички мъжки животни – пръчове (включително млади), ярета до 1 година и др.
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящ се до други кози, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма кози майки.
СВИНЕ
Описват се всички налични в стопанството животни от този вид.
Код 4013 Свине – общо – сбор на кодове 4014, 4108 и 4109.
Код 4014 Свине майки – включват се всички женски разплодни животни, които вече са раждали поне веднъж или са заплодени за първи път, но още не са раждали.
Включват се и младите женски свине над 50 кг, които са определени за разплод, но още не са заплождани.
Код 4108 Прасенца под 45 дни – включват се всички мъжки и женски животни, отбити или не, на възраст до 45 дни, независимо от бъдещото им използване.
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, свързано с прасенца под 45 дни, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма свине майки.
Код 4109 Други свине – включват се: млади свине (мъжки и женски) над 45 дни без значение бъдещата им реализация (за угояване или за разплод); всички свине за угояване – мъжки, женски или кастрирани с тегло над 50 кг; други налични животни, невключени в горните рубрики.
Включват се и всички мъжки животни, които се използват за разплод, както и младите мъжки животни над 50 кг, определени да бъдат включени в разплод в бъдещи периоди.
ПТИЦИ
Отчитат се всички налични птици в стопанството. Включват се и птиците от личния двор, които се отглеждат за нуждите на семейството. Изключват се пиленцата, които са в люпилните и които ще се продават като еднодневни.
Код 4016 Птици – общо – сбор на кодове 4017, 4110, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023 и 4111.
Код 4017 Кокошки носачки– включват се всички кокошки, които вече носят яйца, предназначени за човешка консумация, за разплод, за индустриална употреба и др., както и всички мъжки разплодни птици в стопанството. Включват се и изведените от производство кокошки.
Включват се и ярките – млади женски птици, предназначени за носене на яйца, но които още не са започнали да снасят.
Код 4110 Бройлери – включват се всички птици, предназначени за угояване и за клане.
Код 4019 Пуйки – включват се всички пуйки, отглеждани в стопанството, без разлика в пол, възраст и направление за реализация.
Код 4021 Патици – включват се всички патици, отглеждани в стопанството, без разлика в пола, възрастта и направлението за реализация. Тук се включват и патиците за производство на втлъстен черен дроб.
Код 4020 Гъски – включват се всички гъски, отглеждани в стопанството, без разлика в пола, възрастта и направлението за реализация. Тук се включват и гъските за производство на втлъстен черен дроб.
Код 4022+4023+4111 Пъдпъдъци и други птици – отбелязва се общо броят на пъдпъдъците или на птици от други видове, отглеждани в стопанството (неспоменати в по-горните кодове) – например фазани, токачки и др.
ЗАЙЦИ
Код 4024 Зайци – общо – включват се всички зайци, отглеждани в стопанството, дори да се отглеждат само за семейна консумация.
Код 4031 Зайкини майки – включват се всички разплодни женски животни, които вече са раждали или са заплодени за първи път, както и млади женски зайци, които са предназначени за разплод.
ЕДНОКОПИТНИ
Код 4025 Коне и други еднокопитни – включват се всички коне, понита, магарета, мулета и катъри независимо от породата и предназначението им (за разплод, за работа, за езда, за клане). Не се включват състезателните коне.
ПЧЕЛАРСТВО
Код 4027 Пчелни семейства – включват се всички пчелни семейства, като съгласно технологията на отглеждане е възможно в един кошер да се отглеждат повече от едно пчелни семейства.
ДРУГИ
Код 4029 Буби – кутийки бубено семе – отбелязва се броят на кутийките.
Код 4030 Охлюви – отбелязва се площта в квадратни метри, върху която се отглеждат охлювите.
Код 4309 Калифорнийски червеи – отбелязва се площта в квадратни метри, върху която се отглеждат калифорнийските червеи.
III. Разглеждане на специални случаи
Предвидени са специални правила за изчисляване на СПО за някои типове характеристики и за общото СПО на стопанството
Код 4101 Телета и малачета до 1 година – г) Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, мъжки и женски
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящи се до животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, се взема предвид, когато се изчислява общата стандартна продукция/СП на стопанството, само когато в стопанството има повече животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст отколкото крави. Взема се предвид само стандартната продукция/СП, отнасяща се до превишаващия броя на кравите брой на животните от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст.
Код 4112 Други овце
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящ се до други овце, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма овце майки.
Код 4107 Други кози
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, отнасящ се до други кози, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма кози майки.
Код 4108 Прасенца под 45 дни
Изчисляването на икономическия размер на земеделските стопанства, свързано с прасенца под 45 дни, се взема предвид при изчисляване на общата стандартна продукция/СП на стопанството само ако в стопанството няма свине майки.

Leave a Comment