Промени в Наредба 10: Пчелари – физически лица, имат право на 2 безплатни проби за пестициди в меда

Промени в норматива включват към мярка А вертикални сита, касетъчни центрофуги и дозираща машина

бурканчета с медТри дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 август – 31 декември 2022 г.

Дейностите са: „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”; „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“; „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ – по мярка Г.

Това са част от промените в Наредба №10 за прилагане на Националната програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. Документът е обнародван в 84-ти брой на „Държавен вестник“ от 8.10.2021 г.

Една от новостите е, че като допустими кандидати за изследване на проби от хранителните запаси на семействата за остатъчни пестициди са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства. Досега това се допускаше само за регистрирани сдружения и за групи и организации. Това изменение ще се отнася както за пчеларската 2022 г., така и за удължения период от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Изискванията при вземането на проби трябва да са според методика, която е утвърдена със заповед на директора на БАБХ и е публикувана на страницата на агенцията.

Кандидатите – физически лица, по мярка „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“, имат право на по една проба за периодите от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022 г. и от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

За мярката „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ помощта се запазва на 9,80 лв. на пчелно семейство.

Срокът за подаване на заявления за плащане за удължените дейности е до 15 януари 2023 година.

Плащанията за удължените дейности се извършват в периода от 16 октомври 2022 година до 15 октомври 2023 година.

В случай, че за дейностите в удължения период няма определен бюджет, за същите не се извършва прием на заявления за подпомагане.

В наредбата са предвидени изменения и допълнения в приложения 1 и 2 от Наредба № 10 от 2019 г. по искане на представители на пчеларския сектор, като са включени допълнително допустими за подпомагане активи и оборудване и са определени техните референтни цени. В тази връзка се предвижда допустими за подпомагане по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ да бъдат и касетъчни центрофуги, вертикални сита и дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед.

 В приложение № 1 е допълнен текстът:
1. В „Група I. От 20 до 50 броя пчелни семейства – в размер до 1500 лв.“ се създава т. 9:
„9. Вертикални сита:
√ материал на изработка: INOX (хромникел);
√ наличие или липса на електрическо подгряване;
√ устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
√ капацитет: дължина.“
2. В „Група II. От 51 до 150 броя пчелни семейства – в размер до 2500 лв.“:
а) в т. 1 след думите „радиална, хордиална“ се добавя „касетъчна“;
б) създава се т. 12:
„12. Вертикални сита:
√ материал на изработка: INOX (хромникел);
√ наличие или липса на електрическо подгряване;
√ устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
√ капацитет: дължина.“
3. В „Група III. Над 151 броя пчелни семейства – в размер до 3500 лв.“:
а) в т. 1 след думите „радиална, хордиална“ се добавя „касетъчна“;
б) създават се т. 12 и 13:
„12. Вертикални сита:
√ материал на изработка: INOX (хромникел);
√ наличие или липса на електрическо подгряване;
√ устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
√ капацитет: дължина.
13. Дозираща машина за пакетиране на пчелен мед:
√ контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;
√ с вградена помпа с електрическо задвижване.“
§ 6. В приложение № 2  се правят следните допълнения:
1. В „Центрофуги“ се създава т. 3 „Касетъчни“:
„3. Касетъчни
до 10 магазинни* рамки вкл.
ел. задвижване
до 2950 лв.
от 11 до 16 магазинни* рамки вкл.
ел. задвижване
до 3250 лв.
над 16 магазинни* рамки
ел. задвижване
до 3500 лв.
2. Накрая се създават таблици „Дозираща машина за пакетиране на пчелен мед“ и „Вертикални сита“:
„Дозираща машина за пакетиране на пчелен мед
с корпус от INOX
ел. задвижване
до 3500 лв.
Вертикални сита
 
с подгряване
без подгряване
до 100 см дължина
до 2000 лв.
до 1200 лв.
до 150 см дължина
до 2100 лв.
до 1500 лв.

Наредбата влиза в сила от днес, 8 октомври 2021 г.

Leave a Comment