Заради скъпата енергия ЕК предлага подкрепа за домакинства и бизнес, и намаляване на данъците

природен газДнес Комисията прие набор от инструменти, който държавите-членки могат да използват за справяне с непосредственото въздействие на текущите повишения на цените и за допълнително укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения.

Краткосрочните национални мерки включват спешна подкрепа за доходите на домакинствата, държавна помощ за компании и целенасочено намаляване на данъците. Комисията също така ще подкрепи инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност; да проучи възможните мерки за съхранение на енергия и закупуване на запаси от газ; и да оцени текущия дизайн на пазара на електроенергия.

Незабавни мерки за защита на потребителите и бизнеса включват също така разрешаване на временни отсрочки за плащания на сметки, временни целенасочени намаления на данъчни ставки за уязвимото население, предоставяне на помощ на компании или индустрии в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, по-широка възможност за споразумения за закупуване на възобновяема енергия и други.

ЕС ще продължи да развива ефективна енергийна система с висок дял на възобновяема енергия. В настоящия пазарен дизайн газът все още определя общата цена на електроенергията.

Кризата обърна внимание и на значението на складирането за функционирането на газовия пазар на ЕС. В момента ЕС има капацитет за съхранение за повече от 20% от годишното си потребление на газ, но не всички държави -членки имат складови помещения и тяхното използване и задължения за тяхното поддържане варират.

Средносрочните мерки на ЕК са свързани със създаване на декарбонизирана и устойчива енергийна система:

  • Засилване на инвестициите във възобновяеми източници, обновяване и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и разрешителните процеси;
  • Развитие на капацитета за съхранение на енергия, за да се подкрепи развиващия се дял на възобновяемите източници, включително батерии и водород;
  • Европейските енергийни регулатори (ACER) да проучат ползите и недостатъците на съществуващия дизайн на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Комисията, когато е уместно;
  • Създаване на нови трансгранични регионални рискови групи за газ, за ​​да се анализират рисковете и да се съветват държавите-членки относно проектирането на техните национални планове за превантивни и аварийни действия; и др.

 

Leave a Comment