2020 г.: Крайната продукция от растениевъдство е спаднала с 11%, от животновъдството е с ръст 2,7%

комбайн на фъстъциНСИ публикува окончателните данни на икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г.

Продукцията от селското стопанство миналата година е спаднала с 4.5% като стойност спрямо 2019 г., като растениевъдната продукция е с двуцифрен минус, а животновъдната се е повишила с 2.7%. Стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 6.1%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности се увеличава с 2.6%.

Националната статистика отчита намаление на брутната добавена стойност, предприемаческия доход и междинното потребление, но установява увеличение на основния капитал (машини, сгради) с 2.6 на сто.

Сметка Производство

Продукция

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 г. (в текущи цени), възлиза на 7 866.1 млн. лв., което е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година.

Намалението е в резултат на спад в обемите на произведените количества с 11.0%, въпреки увеличението на цените със 7.3%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 238.0 млн. лв. и представлява 66.6% от общата стойност на селскостопанската продукция.

Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (81.6%) през 2020 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 608.5 млн. лв. и 1 667.0 млн. лв.

В сравнение с 2019 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-ниска със 7.0%, което е в резултат на спад в обемите с 16.0%, отчасти компенсирано от увеличение на цените с 10.6%.

Спадът в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване.

Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 962.0 млн. лв., или 24.9% от крайната продукция в селското стопанство.

Спрямо 2019 г., стойността на продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 2.7%, което се дължи на увеличение както на обемите – с 2.0%, така и на цените – с 0.7%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2 млн. лв. (50.4% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 973.8 млн. лв. (49.6%).

В сравнение с 2019 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 2.6%, което се дължи както на увеличение на произведените обеми – с 1.0%, така и на увеличение на цените с 1.6%.

Стойността на произведените животински продукти, спрямо предходната година, отбелязва увеличение с 2.8%, което е в резултат на увеличение на обемите с 3.0%, докато цените намаляват с 0.2%.

В сравнение с 2019 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 6.1%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) се увеличава с 2.6%.

Увеличението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на увеличение на цените – с 4.6%. 1.2.

Междинно потребление∗

Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 446.6 млн. лв., което е с 6.9% по-ниско спрямо предходната година.

Понижението се дължи на спад както в обемите – с 5.1%, така и в цените – с 1.9%.

Спрямо 2019 г. увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено единствено при семената и посадъчния материал – с 5.7% и при поддръжката и ремонта на машини и дребен инвентар – с 2.8%. Най-голямо понижение спрямо предходната година се наблюдава при разходите на стопанствата за горива и моторни масла – с 14.6%, което е в резултат на намалението както на обемите – с 3.7%, така и на цените – с 11.3%.

Брутна добавена стойност∗

Създадената през 2020 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 419.5 млн. лв. и е с 1.1% по-малко спрямо предходната година, като значителния спад на обемите – с 19.1%, е компенсиран с увеличението на цените – с 22.3%.

Сметка „Формиране на дохода“

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство∗ през 2020 г. е приблизително на нивото на предходната година – 3 661.1 млн. лв. Намалението спрямо 2019 г. е 0.2% и е на същото ниво в процентно изражение като регистрираното намаление на нетната добавена стойност.

Сметка „Предприемачески доход“

Нетният предприемачески доход в селското стопанство∗ през 2020 г. достига 2 405.7 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 2.1%. Намалението предимно се дължи както на увеличението на арендата – с 4.0%, така и на платените от земеделските стопанства лихви – със 7.4%.

Сметка „Капитал“

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2020 г. се равнява на 777.1 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 2.6%. По-голямата част от него – 630.6 млн. лв. (81.1%), представлява брутообразуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства – 463.9 млн. лв. (59.7%), и в сгради – 165.8 млн. лв. (21.3%). Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 146.5 млн. лв.

Междинно потребление в отрасъл „Селско стопанство” включва стойността на всички стоки и услуги, използвани като вложения в производствения процес, с изключение на дълготрайните активи, чието използване се записва като потребление на основен капитал. Тези стоки и услуги или се преработват, или изцяло се потребяват по време на производствения процес. Стоките и услугите – междинно потребление се оценяват по покупната цена, действаща в момента на тяхното включване в производствения процес. Покупната цена представлява реално платената сума от купувача в момента на покупката на продуктите. Тази цена включва данъците върху продуктите минус субсидиите върху продуктите (без ДДС), както и транспортните разходи, изплатени отделно от купувача за притежание на продуктите в желаните от него момент и място. Цената отразява също отстъпките, направени при покупката на големи количества или намалени цени.

∗  „Добавена стойност” в отрасъл „Селско стопанство” измерва стойността, създадена от земеделските стопанства в рамките на календарния период и е ключов елемент в измерването на продуктивността на отрасъл „Селско стопанство”. В зависимост от това дали включва или не включва стойността на потреблението на основен капитал, тя се дефинира като брутна или нетна добавена стойност.

∗ Показателят „Нетен опериращ излишък/нетен смесен доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от земята, капитала и незаплатения труд в селското стопанство. Показателят се изчислява като от нетната добавена стойност се приспадне стойността на компенсацията на наетите лица и другите данъци върху производството и се прибавят другите субсидии върху производството.

∗  Показателят „Нетен предприемачески доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от незаплатения труд в селското стопанство, от земеделската земя, собственост на стопанствата и от използвания капитал. Показателят се изчислява като към стойността на нетния опериращ излишък/нетен смесен доход се прибави стойността на получените лихви от стопанствата организирани като фирми и се приспадне стойността на платените от стопанствата лихви и ренти.

Leave a Comment