МЗХГ предлага за обсъждане нов Закон за ветеритарномедицинската дейност

Животновъдните обекти да имат два режима за вписване – регистрационен и одобрителен. Личните стопанства ще подлежат само на безплатна регистрация

овце и агнетаМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира обществена консултация на концепция на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Законопроектът ще бъде изготвен в по опростена и по-лесна за разбиране нормативна форма, която да допринесе за очакваните ползи, като в същото време ще намали административната тежест и свързаните с нея разходи.

Чрез обществената консултация, която ще продължи до 15 ноември, се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията на нов ЗВД.

Превенция, а не ликвидиране

Целта на новия ЗВД е да въведе Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните. Документът определя правила за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. Регламентът има за цел подобряване на ранното откриване и контрол на болестите по животните, включително нововъзникващи заболявания, като поставя акцент на политиката за предотвратяване на появата на болести, вместо да се налага да ги контролира и ликвидира.

Предвидено е да се въведат критерии и стандарти, на които следва да отговарят Университетските ветеринарни болници с клиники, които са създадени с цел обучение на студенти, провеждане на профилиращи специализации, курсове по клинична ветеринарна медицина и развиване на научна и развойна дейност. Задължително условие за регистрацията на този тип заведения е те да се регистрират към университети, факултети и научни организации и в тях да работят хабилитирани лица.

Регистрация и одобряване

По отношение на административното регулиране, ще се обособят два режима на обектите, в които се отглеждат животни – регистрационен и одобрителен. С цел намаляване на административната тежест за животновъдните обекти тип „лични стопанства“, където животните се стопанисват за лични нужди, няма да се изисква проверка на място от страна на контролния орган и такъв обект ще се регистрира само чрез подаване на заявление от съответния оператор без такса.

За получаване на одобрение на останалите животновъдни обекти, независимо от вида на животните, които ще се отглеждат и капацитета им, освен предварително изпратени документи, ще се изисква извършване на проверка на място за съответствие на всички ветеринарномедицински изисквания в посочената сграда от оператора за пълна проследимост на дейността на обекта.

Домашни любимци

Предвид бързия растеж на търговията от разстояние на домашни любимци с неясен произход и здравен статус ще се регламентират специфични изисквания към такъв вид търговия, както и критерии за осъществяването на ефективен контрол чрез средства за комуникация от разстояние при спазване на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Предвижда се доставчикът на услуги на търговия от разстояние на домашни любимци да се регистрира по определена процедура, като регистрацията да е безсрочна, но да подлежи на заличаване при определени обстоятелства.

Събирателни пунктове в селата за странични животински продукти

С цел подобряване процесите на събиране на страничните животински продукти (СЖП), добити от лични стопанства, се обсъжда възможността за изграждане на събирателни пунктове за събиране на умрели животни, отглеждани в лични стопанства, и СЖП, в резултат от клане, предназначено за лично домашно потребление от населените места във всяка община. За всички собственици на такива животновъдни обекти ще отпадне задължението да търсят начин за тяхното унищожаване и обезвреждане. С регламентацията на кое точно място ще се събират посочените СЖП ще намалят случаите на безконтролното им изхвърляне навсякъде и ще се повиши ангажираността на обществото за опазването на околната среда, тъй като всеки пункт ще бъде одобряван съгласно съответните критерии.

В проектът се предвижда процедура за регистрация, както и определяне на изисквания към гробищни паркове за домашни любимци.

Проследяване на антимикробни продукти

Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти предопределя необходимостта от събиране на данни за продажба и употреба на антимикробни ВЛП относно постигане целта на Европейския зелен пакт за намаляване на продажбите на антимикробни средства, предназначени за селскостопанските животни, и за използване в аквакултурите с 50 % в срок до 2030 г.

Ще се определи процедура и за търговия с ВЛП от разстояние само на продукти, за които не се изисква ветеринарна рецепта, но отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/6 и приложимото право на държавата членка, в която ВЛП се продават на дребно. Определени са изискванията за пускане на пазара, движение в рамките на Европейския съюз и въвеждане в съюза на ВЛП, инвитро диагностични ветеринарномедицински средства и козметични ветеринарни средства.

Предвижда се вноса, търговията, съхранението, употребата и предлагането на пазара на козметични ветеринарни средства да се извършва, само след издаден валиден сертификат за търговия.

Групова ветеринарна практика и норки

Концепцията отваря за обсъждане възможността за регистрация на групова ветеринарномедицинска практика.

Ще се въведе възможност за регистрация на групова ветеринарномедицинска практика. Собственик на ветеринарномедицинско заведение може да бъде физическо или юридическо лице, а управител на групова ветеринарномедицинска практика може да е само ветеринарен лекар, избран на общо ѝ събрание. Изборът на управителя трябва да се удостовери с протокол от общото събрание подписан от всички участващи в практиката.

За регистрация на групова ветеринарна практика, управителят на практиката ще подава заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните, на територията, на която се намира практиката.

Предвидено е изискванията за груповите ветеринарномедицински практики да бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение или групова ветеринарномедицинска практика както и до момента ще трябва да имат личен щемпел по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и Български ветеринарен съюз.

За обсъждане е предложено и въвеждането на забрана за отглеждане на животни за добив на ценни кожи.

Въпросникът

В предложения за попълване Въпросник респондентът трябва да посочи дали е представител на институция или е животновъд. Лични данни като име, адрес, дата на раждане и други, не се изискват при попълването на въпросника.

Ако анкетираният притежава животновъдно стопанство трябва да определи дали е микро, малко или средно предприятие. За целта е цитиран Законът за малките и средни предприятия, където са представени параметрите, по които се определя какъв тип е стопанството. А именно:

Малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия:

Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава
    3 900 000 лв.

Другите въпроси са свързани с тежестта по прилагане на европейското и националното законодателства, познаването на нормативите, личното мнение на анкетирания дали трябва да получават субсидии стопани, които не са въвели мерки за биосигурност и други.

 

 

 

Leave a Comment