Преработватели на риба и местни рибарски групи получиха над 441 хил. лв. по проекти

zx450y250_498463Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати близо 370 000 лв. (369 600 лв.) на 5 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансираните проекти се изпълняват по процедурата в подкрепа на рибопреработвателните предприятия за преодоляване на икономическите щети от пандемията  COVID-19 (Процедура BG14MFOP001–5.015). Те получават плащане в размер на близо 370 000 лв. (369 600 лв.). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието. Със средствата се възстановяват и направените разходи за съхранение на преработената продукция, за външни услуги и за наетия персонал.

Други две плащания на обща стойност 71 700 лв. получават Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) „Несебър – Месемврия“ и „Бургас – Камено” в изпълнение на техните стратегии за развитие.

МИРГ „Бургас – Камено” получава 38 520 лв. в изпълнение на проект за повишаване на туристическата привлекателност на квартал „Крайморие“ и съхранение на местната история и култура. Проектът е по мярка 4.030. „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Отпуснатите средства са насочени за проучване на местните традиции, обичаи и занаяти, както и тяхното популяризиране. Те ще послужат като база за организиране на събития, свързани с морето и рибарството.

По проекта ще бъде закупена и мобилна сглобяема сцена за Народно читалище „Петър Янев 1939″, което се намира в квартал „Крайморие“. Към мобилната сцена ще има и зрителски трибуни със седалки за 200 човека. Те ще бъдат сглобяеми, лесни за монтаж и демонтаж и по време на събитията ще бъдат разположени в южната част на новата лодкостоянка. Целта е тя да се превърне в една от емблемите на „Крайморие“. Мястото се намира в непосредствена близост до морето и лодките на местните рибари. В проекта е заложено и закупуване на професионална озвучителна система за провеждане на различни събития – фестивали, събори, концерти, възстановки, демонстрации, кулинарни презентации и др. Общото между всички тях е целта им да станат пресечната точка на морето и рибарството с традиционните занаяти и с обредния календар.

МИРГ „Несебър – Месемврия“ получи плащане в размер на 33 180 лв. по мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие. С безвъзмездната финансова помощ от ЕС ще бъде подменена старата карта на Несебърския полуостров в Археологическия музей в Несебър с нова интерактивна карта. Тя ще представя по иновативен начин историческото минало и богатство на региона. Туристите ще могат да получат подробна информация за отделните музеи и паметници на културата в Стария град на Несебър. По модерен и интересен начин те ще бъдат запознати с историята и развитието на риболова в града като основен поминък за местното население от времето на траките (II хил. пр. Хр.) до наши дни. На туристите ще бъде представена и флората и фауната в акваторията на Несебърския полуостров и в Черно море, както и някои по-любопитни географски особености на морето. Освен предоставяне на информация, с този екран се цели също и стимулиране на туристите да посетят и останалите музеи в Несебър (Етнографски музей, музеи-църкви и др.).

Общо разплатените средства за рибопреработвателните предприятия и местните инициативни рибарски групи са 441 300 лв.

 

Leave a Comment