Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

В преходните и заключителни разпоредби има изменения в Наредба 12/2015 г. и Наредба 6/2018 г.

трактор в градинаОтпада изискването към организации и асоциации на производителите на плодове и зеленчуци, когато закупуват техники по оперативните програми, капацитетът им да е съобразен с размера на обработваните от членовете площи.

Това е една от промените в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации, които са обнародвани в 94-ти брой на „Държавен вестник“ от 12 ноември 2021 г.

Друга промяна (в чл. 9) дава възможност на организациите на производители на плодове и зеленчуци да подават заявления за одобряване и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

В преходните и заключителни разпоредби е посочено, че ако организациите вече имат договор с Разплащателната агенция за изпълнение на одобрена оперативна програма, се прилага досегашния ред.

Пак там е променена Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители. Предвидена е възможност за електронно подаване на заявления за признаване на групи и организации на производители на земеделски продукти през Единния портал.

В Наредба 12 е увеличен е от 3 на 4 месеца срокът, в който комисията, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване на организациите, асоциациите и групите производители, трябва да издаде становище.

Включено е и изменение на чл. 97, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Тук става въпрос за мярка „Информиране в държавите членки“. За реклама под формата на клипове е уточнено, че тя трябва да е с продължителност не повече от 30 секунди.

Leave a Comment