Как вижда бъдещото земеделие победителят „Продължаваме промяната“

Субсидии според реализираната продукция, кооперативни борси, запазване на средните земеделски училища, надграждащо обучение за фермери и нулева корупция са сред основните цели на партията

земяПобедителят във вчерашните избори „Продължаваме промяната“ (ПП) има интересна визия за бъдещето на селското стопанство, която можем да прочетем в предизборната програма.

Високотехнологични и съобразени с климата и природата земеделски стопанства са стандартните цели, акцентирани и от останалите партии и коалиции. А също и дигитализация на административните и стопански дейности в селското стопанство.

В програмата на ПП обаче четем и някои по-специфични амбиции. Например партията на Кирил Петков и Асен Василев предлага българските продукти да се защитят „чрез преминаване към субсидиране на база реализирана продукция през новия програмен период“.

Това може да има различно тълкуване. От една страна обвързаното подпомагане за животновъди и производители на плодове и зеленчуци също е на база на реализирана продукция с изискването за доказване на минимални добиви и пазарната им реализация. Дали ПП искат това да продължи?

От друга страна обаче е възможно партията да визира идеята на пловдивския фермер Красимир Кумчев субсидиите да са според внесените данък печалба или данък върху доходите, които са изчислени на база на приходите (доходите) от стопанската дейност.

„Нулева корупция“ е една от основните цели на спечелилата партия и това звучи като приятна мелодия за честните фермери, които не са от така наречената група на „чертожниците“.

„Продължаваме промяната“ е за повече наука в селското стопанство и запазване и развитие на земеделските средни училища. Партията се обявява за укрепване на микро, малките и средните производители чрез застраховане и договори за изкупуване на твърди цени.

Друго: ПП залага на субсидии за поливни системи, оранжерии и екологично производство; стимули за изграждане на напоителни системи в земеделските стопанства; рехабилитация на съществуващите напоителни системи. Предлага се създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси със съответната логистика.

Ето едно към едно виждането на „Продължаваме промяната“ за аграрния сектор

УСТОЙЧИВ СЕКТОР С ВИСОК ЕКСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Какво искаме

• Конкурентен сектор с висок експортен потенциал и добавена стойност.

• Интегриране на научни разработки и високи технологии от използването на ресурсите до управлението на отпадъците.

• Земеделие и животновъдство с неутрален екологичен и климатичен отпечатък.

• Ефективно и целесъобразно прилагане на зелени мерки на ниво ЕС.

Как ще го постигнем

• Нулева търпимост към корупцията в земеделието.

• Създаване на комбинирани земеделски кооперативни борси, сертификационни лаборатории, митническо обслужване и логистика, които да премахнат посредниците в земеделието и да дадат възможност за класифициране на земеделските продукти и окрупняване на предлаганите обеми.

• Активни преговори в ЕС за защита на производството на качествени български храни вкл. чрез преминаване към субсидиране на база реализирана продукция през новия програмен период. Защита на малките и средни стопанства и строг контрол върху тавана за максимална субсидия на земеделец с фокус върху свързаните лица.

• Засилен контрол за пестициди и нитрати при вноса на плодове и зеленчуци чрез лаборатории на границите.

• Устойчиво управление на земеделските и горски земи. Електронна система за координиране на посевите, с цел оптимално предлагане и запазване плодородието на почвите, с подкрепа от аграрните университети.

• Подкрепа на микро, малки и средни земеделски стопанства чрез застраховане и договори за изкупуване на твърди цени, както и субсидии за поливни системи, оранжерии и екологично производство.

• Инвестиции в инфраструктурата за напояване – рехабилитация и изграждане на нова напоителна инфраструктура и стимули за изграждане на напоителни системи в земеделските стопанства.

Какво очакваме

• Значително улеснен достъп на потребителите до местна качествена продукция от земеделски продукти и храни.

• Минимизиране на изкривяващи пазара практики.

• Подобряване на почвата, намаляване на загубите от водна и вятърна ерозия.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В АГРОСЕКТОРА, РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

Какво искаме

• Дигитализация на административни и стопански дейности в селското стопанство.

• Запазване и развитие на специализираните земеделски средни училища.

• Укрепване на социално- икономическата структура на селските райони.

• Възстановяване на привлекателността на селските райони, за да подобрим демографската структура.

Как ще го постигнем

• Създаване на програми за начално и надграждащо обучение, вкл. обмяна на опит, за всички фермери и животновъди, насочени към въвеждане на технологии за ефективност и качество. Стимули за специализирано практическо обучение на кадри в земеделието. Насърчаване на профилираното средно специално образование в земеделските райони.

• Стимули за въвеждане на автоматизация и роботизация в работните процеси в земеделските стопанства. Разработване на адекватна законова рамка за приложение на автономни машини. Развитие на съвременна, иновативна и приложна наука в земеделието.

• Въвеждане на съвременни програми в специализираните университети и институти. Подобряване на материалната база. Инвестиции в развитие на науката.

• Създаване на възможности за заетост и подобряване на условията за бизнес развитие в селските райони. Увеличаване на перспективите за разкриване на висококвалифицирани работни места с цялостното модернизиране на сектора и въвеждане на водещи технологии.

• Стимулиране на релокирането на съпътстващите индустрии в близост до стопанствата и фермите.

Какво очакваме

Подновяване на научните разработки в селското стопанство в посоки сортово разнообразие, защита и екология.

• Внедряване и развитие на системи за автоматизация и роботизация.

• Подмладяване на цялостната демографска структура в селските райони и подобряването на качеството на живот в тях.

• Запазване на местните общности и намаляване на вътрешната миграция.

Leave a Comment