За 2022 г.: ЕК планира 53,1 млрд. евро за ОСП и 972 млн. евро за морско дело и рибарство

Държавите с одобрени планове за възстановяване и устойчивост ще получат общо още 5,7 млрд. евро за проекти, свързани със селското стопанство

Европейски парламентСнощи Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия (ЕК), постигнаха неофициално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г., подготвен от ЕК.

Споразумението е за поети задължения от 169,5 милиарда евро и плащания от 170,6 милиарда евро за догодина.

За Общата селскостопанска политика през 2022 г. са предвидени 53,1 милиарда евро, а за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури – 971,9 милиона евро.

Мерките на Земеделския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще продължат през 2022 г. съгласно правилата за периода 2014-2020 г., но с финансови пакети и тавани, адаптирани към новата многогодишна финансова рамка за 2022 г.

ЕЗФРСР ще бъде подсилен с около 5,7 милиарда евро от националните планове за възстановяване и развитие (българският план все още не е приет – б.р.) през 2022 г.

Какво беше договорено:

  • 49,7 милиарда евро поети ангажименти за подпомагане на възстановяването чрез стимулиране на инвестициите в икономическо, социално и териториално сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но също и за укрепване на устойчивостта на секторите на селскостопанския храни и рибарството и за осигуряване на необходимата възможност за управление на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за Хоризонт Европа, за подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазване, цифрови технологии, индустрия, космос, климат, енергия и мобилност; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар, подпомагаща конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата EU4Health в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за предоставяне на цялостен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро по фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към климатична неутралност работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE за подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с актуална, високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за Еразъм+ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за културните и творческите сектори чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонда за убежище, миграция и интеграция и 809,3 милиона евро за фонда за интегрирано управление на границите за засилване на сътрудничеството по управление на външните граници, включително 25 милиона евро за защита на границата с Беларус, както и политиката в областта на миграцията и убежищата, което включва и допълнително финансиране за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд за вътрешна сигурност и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана в подкрепа на европейската стратегическа автономия и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на съседи на ЕС и международно развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) – Глобална Европа (190 милиона евро), с фокус върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации по света.

Комисията ще може да да увеличи хуманитарната помощ за сирийските бежанци в Турция и да помогне за ускоряване на глобалните ваксини чрез предоставяне на допълнителни 200 милиона дози за страни с ниски доходи.

Успоредно с годишния бюджет за 2022 г. страните от ЕС ще продължат да разчитат на подкрепата от инструмента за възстановяване на следващото поколение на ЕС и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Комисията прие положителни оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на 22 държави-членки. Впоследствие Съветът одобри всяка една от тези оценки. Досега Комисията е изплатила 52,3 милиарда евро под формата на плащания за предварително финансиране на седемнадесет държави-членки.

Годишният бюджет за 2022 г. ще бъде официално приет от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Гласуването в пленарна зала, което ще отбележи края на процеса, е насрочено за 24 ноември 2021 г.

Leave a Comment