Националната Био Асоциация обвини МЗХГ, че подкрепя индустриалните спиртовари за сметка на фермерите

Асоциацията иска държавната Ковид-схема да финансира стопаните с пропаднали площи, по-високо подпомагане на био производителите, таван на субсидиите

Слави ТрифоновНационалната Био Асоциация (НБА) под председателството на Слави Трифонов изпрати писмо-позиция до премиера Стефан Янев и земеделския министър проф. Христо Бозуков, в което изразява несъгласие с указанията и начина на прилагане на схемата за държавна помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопанства за предотвратяване на последствията от Ковид-19. Бюджетът на схемата е 72 млн. лв.

Позицията е оформена след множество сигнали към асоциацията, получени от земеделски производители. Тя подкрепя и допълва изразената позиция на Съюза на дунавските овощари; Добруджански овощарски съюз; Съюз на овощарите в България; Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните.

НБА се присъединява към искането на посочените организации стопаните със 100% пропаднали площи да получат финансиране по схемата. Причината: повечето от тях не са застраховали реколтата и затова са получили 50% от направените разходи. Те силно се нуждаят по подкрепа, тъй като не са получили доходи от стопанствата си.

На второ място, НБА изразява недоволство, че за биологичните производители не е посочена отделна по-висока ставка на подпомагане. Причината: техните разходи по принцип са по-големи, пазарът им е по-ограничен и това е общоизвестно.

Асоциацията е силно несъгласна с ограничените средства по схемата Ковид да се финансират производителите на високоалкохолни спиртни напитки (ракия, водка, мастика), които са собственици на винени лозя. „Създават се условия за „изтичане“ на публичен национален финансов ресурс към крупни земеделски стопанства чрез подпомагане на т.н „ВИНЕНИ ЛОЗЯ“, чиято дейност не подлежи на подпомагане чрез механизмите на ОСП“, се посочва в писмото. Причините: Те не подлежат на подпомагане по политиките на ЕС; Нямат нужда от допълнителна ликвидност; Производството е изцяло механизирано; Не са застрашени от фалит; Не е налице затруднение, нито в пазара, нито в транспортираненто на високоалкохолни акцизни стоки; Тези заявители по визираната държавна помощ ще получат едно солидно подпомагане, което по същество представлява безвъзмезден пряк добавък към чистата печалбата на тяхната основна дейност и сформира – свръхпечалба.

В позицията се уточнява, че НБА би подкрепила подпомагането на площи на винени лозя, но само до определен таван от 100 ха, обслужващ интересите на малки, средни и семейни  стопанства, малки винопроизводители.

Друго искане на асоциацията е спешно да се ограничи таванът на плащания, като на подпомагане да подлежат първите 100 ха (1000 дка или 100 000 лв. на стопанство).

Ето и пълният текст на позицията на НБА:

Още на 08.11.2021г., в деня в който стартира приема по подаване на заявления за подпомагане по визираната държавна помощ, при нас започнаха да постъпват сигнали от страна на земеделски стопани от сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биоземеделие“, че част от техните стопанства, частично или изцяло, не попадат в обхвата на така утвърдените Указания за подпомагане.

Впоследствие, чрез медиите се запознахме с публична позиция изразена от нашите колеги: – Съюз на дунавските овощати; – Добруджански овощарски съюз; – Съюз на овощарите в България; – Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните.

Видно от изразената позиция от тях, както и постъпилите сигнали от наши членове, ни стана ясно следното :

- Земеделски стопанства със 100% пропаднали площи през Кампания 2020г., не се подпомагат по визираната схема на държавна помощ;

- Първоначално обявените ставки на подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци“ са намалени;

- Не е налице диференцирана ставка на сектор „Биоземеделие – растениевърдство, животновъдство и пчеларство“ и конвенционалното производство.

Предвид изложеното до момента, ние се запознахме подробно с така утвърдените Указания по схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидност на земеделски стопанства за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID – 19”, като изразяваме пред Вас и нашата П О З И Ц И Я :

1.Не приемаме начина и реда на утвърждаване на така представените указания по визираната държавна помощ, защото това се е случило непрозрачно, без знанието и подкрепата на браншовите организации в сектора.

Както от публично изложената позиция на нашите колеги, така и ние в качеството си на браншова организация от този сектор НЕ СМЕ БИЛИ запознати, по никакъв начин с условията, по които ще се прилага държавната помощ.

2. Не приемаме, така одобреният висок таван по държавната помощ, тъй като той:

- не разпределя равномерно и правилно така ограниченият финансов ресурс между земеделските стопанства в сектора;

- създават се условия за „изтичане“ на публичен национален финансов ресурс към крупни земеделски стопанства чрез подпомагане на т.н „ВИНЕНИ ЛОЗЯ“, чиято дейност не подлежи на подпомагане чрез механизмите на ОСП.

Нещо повече, определеният изключително висок таван на подпомагане, съмнително обслужва бенефициенти, стопанисващи десетки хиляди декари винени лозя, чиито производствени мощности са ориентирани основно в производството на високоалкохолни спиртни напитки (РАКИЯ, МАСТИКА, ВОДКА и др.) – което е изключително и драстично нарушение на европейското законодателство. По този начин приетите Указния допускат заобикаляне на правилата за подпомагане в ЕС, като се подпомага бизнес произвеждащ високоалкохолни спиртни напитки. Ние бихме подкрепили подпомагането на площи на винени лозя, но само до определен таван от 100 ха, обслужващ интересите на малки, средни и семейни  стопанства, малки винопроизводители.

Категорично не подкрепяме изтичането на финансов ресурс към крупни бизнес организации, притежаващи земеделски стопанства, чиито производства задоволяват нуждата от суровина за производството на високоалкохолни спиртни напитки, собственост на олигарси.

В първоначалния ПРОЕКТ НА т.2 от Указанията на държавната помощ се казва следното :

ЦЕЛ НА ПОМОЩТА: Настоящата мярка представлява подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, за да се противодейства на негативното влияние на последиците от пандемията и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност. Земеделските стопани са силно засегнати от последствията от избухването на пандемията от COVID-19 заради ограниченията за движение, въведени в държавите-членки, както и от затварянето на част от търговски обекти и заведения за обществено хранене, както и от прилагането на специални мерки в самите стопанства. Това създаде икономически смущения в селскостопанския сектор и доведе до ликвидни и икономически проблеми при производството на селскостопански продукти. В създалата се ситуация, фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за земеделските стопанства, поради тяхната уязвимост и тежката пазарна конюнктура. Множество стопанства имат нужда от подпомагане, за да подобрят своята ликвидност, като по този начин се цели да се избегнат бъдещи фалити, и чрез което земеделските стопани ще устоят на натиска на пазарите. Разходите и загубите, свързани с първите вълни на пандемията бяха понесени най-вече от самите земеделски стопани. По този начин, производителите изчерпаха наличните резерви на собствения капитал и сега не са в състояние да поемат увеличените разходи вследствие на мерките, предприети срещу настоящата пандемична вълна. Без намеса от страна на държавата и предоставяне на подпомагане, управлението на техните дейности ще бъде застрашено поради липсата на оборотни средства. Следователно целта на тази мярка е да осигури достатъчна ликвидност на бенефициерите.“ Цитат: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/darjavni-pomoshti-za-notificirane/

В последствие всичко това „изчезва“ от проекта на Указания и стопанства, свързани с производството на високоалкохолни спиртни напитки се явява допустимо, въпреки, че :

- НЕ подлежат на подпомагане по политиките на ЕС;

- Нямат нужда от допълнителна ликвидност;

- Производството е изцяло механизирано;

- Не са застрашени от фалит;

- Не е налице затруднение, нито в пазара, нито в транспортираненто на високоалкохолни акцизни стоки

- Тези заявители по визираната държавна помощ ще получат едно солидно подпомагане, което по същество представлява безвъзмезден пряк добавък към чистата печалбата на тяхната основна дейност и сформира – свръхпечалба.

3. Не приемаме отпадане на подпомагането на т.н. 100% пропаднали площи от сектор „Плодове и зеленчуци“, със следните мотиви:

– земеделските стопани не са получили доход от земеделска дейност в резултат на пропадането;

– голяма част от стопанствата чиито площи са пропаднали не са застраховани и те са били санкционирани с 50% от полагащата им се държавна помощ, касаеща пропадналите площи.

Това обстоятелство реално ги остава некомпенсирани за извършените от тях дейности по отглеждане на тези култури. Именно затова, точно тази мярка, следва да ги компенсира за това, че са изпаднали в едно допълнително затруднение в следствие на пандемията от COVID-19.

4. Категорично не приемаме, липсата на диференцирано плащане между конвенционално и биологично производство. Всеизвестна е нуждата от работна сила в този сектор, която е значително по-висока спряло конвенционалното производство. Допълнително, пазарът при тях е значително по-затруднен поради своите ограничени мащаби.

5. Изключително много сме изненадани от признание на Министъра на земеделието, храните и горите, изразено в медиите, че 30% от животните които се подпомагат са „виртуални“. За да е налице подобен род злоупотреба в даден сектор, то според нас е налице или протекция, или липса на всякакъв контрол или механизъм за контрол или всичко взето заедно, за да се допусне подобна измама.

Съобразявайки се с всичко гореизложено в спешен порядък желаем :

1. Корекция на Указанията по схема за „Помощ в подкрепа на ликвидност на земеделски стопанства за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID – 19”, водещи до : 

– Допускане до подпомагане на стопанства със площи, които са 100% пропаднали в сектор „Плодове и зеленчуци“;

- Спешно ограничаване на тавана на плащания, като на подпомагане подлежат първите 100 ха (1000 дка или 100 000 лв. на стопанство);

– Изготвяне на диференцирана ставка за сектор „Биопроизводство“, за направление био Растениевъдство – сектор „Плодове и зеленчуци“, био Животновъдство, и био Пчеларство;

- Изцяло да отпаднат от подпомагане – бенефициенти, обработващи винени лозя, чиито производства са насочени към преработката на спиртни акцизни високоалкохолни напитки (РАКИЯ, МАСТИКА, ВОДКА и др.);

– Лицата обработващи винени лозя, които се явяват свързани лица по ТЗ или са доставчици на грозде на притежатели на лиценз за производство на високоалкохолни напитки (РАКИЯ,МАСТИКА,ВОДКА и др), да отпаднат от подпомагане;

- За нас е сериозен пропуск в така одобрените Указания, липсата на разграничение на земеделските стопани, които са малки винопроизводители, от притежателите и производителите на лицензи за високо алкохолни напитни.

2. Категорично настояваме всички Указания по схеми на държавна помощ, да се изготвят и съобразяват с интересите на бранша. Указанията да се съгласуват с неправителствения сектор и да се оповестяват на обществеността на принципа на обществено обсъждане.

3.Изразяваме подкрепа, по изразената позиция на нашите колеги, а именно : – Съюз на дунавските овощари; – Добруджански овощарски съюз; – Съюз на овощарите в България; – Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните.

4. 100% проверка на терен за всички бенефициенти от сектор „Животновъдство“ и „Пчеларство“, заявили плащания над 15 000 лв., преди изплащане на помощта.

Leave a Comment