Мярка 6.4 за неземеделски дейности ще разполага с най-много средства в графика за ПРСР 2022

Догодина с най-много средства ще разполага подмярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности според индикативния график за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2022 г. Той е публикуван на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане, което ще приключи в края на ноември.

Бюджетът на подмярка 6.4 е 29 милиона евро. Планирано е тя да бъде отворена през периода септември-октомври 2022 г.

Освен развитие на различни производства и услуги в селските райони, кандидатите могат да подават проекти за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Финансирането е до 50%.

Подмярка 1.2 за демонстрационни дейности ще е с портфейл от 15 млн. евро, който капитал ще е безвъзмезден на 100%.

По тази подмярка могат да кандидатстват научно-изследователски организации, които разполагат със собствени опитни полета или лаборатории.

Ще се финансират демонстрационни дейности в сферата на селското и горското стопанство, и в хранителните технологии.

Подмярка 1.2 ще бъде отворена за прием през април-юни, предвижда графикът.

Мярката за младите фермери 6.1 да тръгне през октомври-ноември с 12 100 000 евро, предлага индикативният график.

Планирано е още едно отваряне на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество във веригата за доставки“. Досега тази подмярка не се посрещаше с голям интерес.

Тя трябва да се отвори през април-май, според графикът. Бюджетът по нея не е определен, той ще зависи от остатъчните средства по мерки от ПРСР.

Първа, през февруари-май ще стартира годината подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. От нея могат да се възползват не само съществуващите местни инициативни групи (МИГ), но и местни общности, които не са прилагали подхода Лидер/ВОМР през предишните два програмни периода.

Подмярката ще се финансира с 3 500 000 евро безвъзмездни средства.

Без посочен срок за прием, в графика фигурира и подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“. Нейният бюджет е 2 846 777 евро.

Leave a Comment