Законопроект за фуражите въвежда задължителна ветеринарна рецепта за хранене с медикаментозни фуражи

Този тип фуражи ще се прилагат предимно за лечение на свине и птици, а също така и на домашни любимци

фуражЗаконопроект за промени в Закона за фуражите изисква задължителна рецепта от ветеринарен лекар за включване на медикаментозни фуражи в менюто на животните. Медикаментозните фуражи ще се прилагат при домашни любимци и при животни, които се отглеждат с цел да послужат за храна. Става въпрос най-вече за свине и домашни птици.

Законопроектът може да бъде разгледан от бъдещото 47-мо Народно събрание. Той е подготвен, за да се гарантира прилагането на Регламент 2019/4 относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи. Той ще влезе в сила от 28 януари 2022 година.

Промяната на действащия Закон за фуражите е необходима, за да се осигури прилагането на хармонизирани правила за кръстосано замърсяване, които да се прилагат в целия Европейски съюз (ЕС), както и издаването на рецепта за производство на медикаментозни фуражи от ветеринарния лекар, лекуващ животните, предвид отговорността му да определи какво е необходимо за лечението на животните и дали има съвместимост между отделни лекарствени продукти. Въвежда се забраната за превантивна употреба на антибиотици в медикаментозните фураж, се посочва в мотивите на премиера Стефан Янев към законопроекта.

Правилата относно медикаментозните фуражи изрично предоставят възможност за лечение на животни, които не се отглеждат за производство на храни, с медикаментозни фуражи.

Приложното поле на Регламент (ЕС) 2019/4 обхваща производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи за домашни любимци и животни, отглеждани за производството на храни в рамките на Съюза. Медикаментозните фуражи обикновено се използват за лечение на болести при големи групи животни, по-специално при свине и птици.

Съществува определена зависимост между производствените стандарти и качеството на лечението с медикаментозни фуражи. Високите стандарти гарантират добро хомогенно разпределение на лекарствения продукт във фуража и добра съвместимост, а в резултат на това — добре дозирано и ефикасно лечение на животното с минимален неизбежен пренос на лекарствения продукт в нецелеви фуражи.

Регламентът не се прилага за ветеринарни лекарствени продукти, които се използват, като лекарствена съставка в медикаментозните фуражи (наричани по-рано „медикаментозни премикси“) и са предмет на законодателството в областта на ветеринарните лекарствени продукти.

Обектите, в които се произвеждат и търгуват медикаментозни фуражи трябва да бъдат одобрени и регистрирани.

Ветеринарната рецепта ще се издадена само от ветеринарен лекар след извършен преглед на здравословното състояние на животните.

Не се допуска превантивна употреба на медикаментозни фуражи, както и рекламирането им.

Когато не са употребени в срока им на годност, този тип фуражи трябва да се обезвредят от производителя или търговеца за тяхна сметка. За целта върху опаковката на медикаментозния фураж е предвидено да има посочен безплатен телефонен номер и място, където се събират неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им.

Производителите, доставчиците и използващите медикаментозни фуражи трябва да водят дневни регистри за ефективно проследяване на тези фуражи с цел проследяване на използваните ветеринарни лекарствени продукти.

Съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2019/4 държавите членки трябва да установят система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент, и да се вземат всички мерки, необходими за да гарантират прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

В законопроекта предвидените глоби варират от 3000 до 20 000 лева.

 

 

 

Leave a Comment