Съветът на ЕС одобри трите регламента, свързани с ОСП

Съветът на ЕС одобри вчера 3 нови регламента за общата селскостопанска политика (ОСП), които на 23 ноември бяха гласувани положително от Европейския парламент. По този повод комисарят по земеделие Януш Войчеховски приветства процедурния напредък по основното законодателство за ОСП 2023-2027 г.

Ето и неговия коментар, публикуван на страницата на ЕК:

Януш Войчеховски„Приветствам днешното приемане на трите нови регламента за ОСП от Съвета, което последва положителното гласуване от Европейския парламент миналата седмица . Това изпраща силен сигнал за подкрепа за предстоящата ОСП.

Тази нова ОСП ще бъде по-справедлива. За първи път тя ще включва социални условия, осигуряване на минимално ниво на защита за селскостопанските работници, като същевременно предоставя допълнителна задължителна подкрепа на младите фермери и по-малките ферми.

Тази нова ОСП ще бъде по-екологична. Той ще играе ключова роля в прехода към устойчиви хранителни системи с повишена амбиция за климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Въведените нови инструменти, съчетани с новия начин на работа, ще доведат до по-добре целенасочено и ефективно представяне в тази област.

Тази нова ОСП ще бъде по-гъвкава. От държавите-членки се изисква да обяснят в своите стратегически планове как ще използват ОСП в съответствие с техните местни условия и нужди. Идеята е да използваме най-добре наличните инструменти и инструменти за постигане на нашите общи цели: целите на ОСП и Зелената сделка.

Очаквам с нетърпение да получа стратегическите планове на ОСП, решаваща стъпка в прилагането на тази нова ОСП. Моят екип и аз ще гарантираме, че нашата амбиция е отразена в плановете, когато ги оценяваме и одобряваме, в сътрудничество с държавите-членки.

Тази реформа е уникална възможност да покажем, че можем да работим заедно за по-устойчиво земеделие, като същевременно запазим продоволствената сигурност и добър поминък за нашите селски и земеделски общности.

Силно насърчавам държавите-членки да се възползват от оставащото време преди крайния срок за подаване до края на 2021 г. и да се уверят, че тази реформа наистина променя играта.“

Седмица по-рано – Европарламентът:

Във вторник (23 ноември 2021 г.) Парламентът даде „зелена светлина“ на новата селскостопанска политика на ЕС. В актуализирания си вариант тя е по-екологосъобразна, по-справедлива, по-гъвкава и по-прозрачна.

В хода на преговорите по пакета за законодателни реформи членовете на ЕП настояха, че укрепването на биологичното разнообразие и спазването на законите и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата ще бъдат от ключово значение за прилагането на реформираната обща селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила през 2023 г. Комисията ще преценява дали националните стратегически планове по ОСП са в съответствие с тези ангажименти. Земеделските стопани обаче са тези, които трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания са насочени към мерки в областта на околната среда и климата.

По-голяма подкрепа за малките стопанства и младите земеделски стопани

Членовете на ЕП подсигуриха, че най-малко 10% от преките плащания ще се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства и че най-малко 3% от бюджета на ОСП ще бъдат предоставяни на млади земеделски стопани. Те също така настояха кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро (по текущи цени) да бъде постоянно на разположение на земеделските стопани и да ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара.

По-голяма прозрачност и по-добро спазване на трудовото законодателство

По настояване на Парламента трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а нарушенията ще бъдат санкционирани благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП.

Информацията за крайните бенефициери на подкрепата от ЕС ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмента на ЕС за извличане на данни, до който държавите членки ще получат достъп. Този инструмент ще спомогне за установяване на риска от измами чрез съпоставяне с информацията в публичните бази данни.

Регламентът за стратегическите планове беше приет с 452 гласа „за“, 178 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“, „Хоризонталният регламент“ с 485 гласа „за“, 142 гласа „против“ и 61 гласа „въздържал се“, а Регламентът за общата организация на пазара — с 487 гласа „за“, 130 „против“ и 71 гласа „въздържал се“.

Leave a Comment