Оттук нататък: Групи и организации за плодове и зеленчуци само, ако членовете са с еко ангажимент

Тематичната работна група ще обсъжда утре условия по проект на регламент, който не може да бъде прочетен

зелен лук, листни зеленчуци

Тъй като България е много назад в степента на сдружаване сред фермерите (виж най-отдолу броя на регистрираните обединения – б.р.), новите интервенции в сектор Плодове и зеленчуци, която касае условията и възможностите за инвестиции и подпомагането на новосъздадени групи и организации, допълнително ще отблъснат тези, които искат да се обединят.

Интервенцията ще бъде разгледана на 15-то заседание на Тематичната работна група (ТРГ) утре, 9 декември 2021 г.

Целите за създаването на групи, организации и асоциации на организациите са ясни – по-добра пазарна реализация, по-ниски разходи на членовете, по-висока рентабилност и т.н.

Условията обаче ще създават затруднения пред мераклиите да регистрират някое от посочените сдружения. Те са записани в проект на регламент, озаглавен ХХХХ/20ХХ. Проектът не може да бъде открит в интернет, нито в сайтовете на европейските институции. Въпреки това той се цитира в предложената от МЗХГ интервенция като членове и букви без съответните текстове по тези букви. Така че какво точно ще обсъжда утре ТРГ по темата за интервенции в сектор Плодове и зеленчуци, не е ясно.

Групите/организациите/асоциациите трябва да разработят оперативна програма, която подлежи на одобрение или отхвърляне. За да бъде одобрена, оперативната програма трябва задължително да е насочена към  „изпълнението най-малко на следните три цели, посочени в член 46 букви б), д) и е) от Регламент ХХХХ/20ХХ, е записано в проекта на интервенция. Трите цели са:

  • концентрация на предлагането и пускането на пазара на съответните продукти, включително чрез директен маркетинг;
  • насърчаване, развиване и прилагане на екологосъобразни практики;
  • допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него.

В интервенцията е записано още: „Поне 15% от разходите на оперативната програма трябва да  покриват интервенциите по точки 4 и 5, свързани с изпълнението на екологичните цели, посочени в член 46, букви д) и е) от Регламент ХХХХ/20ХХ, като 15% от разходите могат да обхващат интервенции само от едната точка или от двете точки;

Интервенциите по точка 3 и 4, свързани с изпълнението на целите съгласно член 46, букви г) и д) от Регламент ХХХХ/20ХХ, следва да обхващат най-малко три действия от посочените в точки 3 и 4, като трите действия могат да бъдат само от едната точка или от двете точки. Когато най-малко 80 % от членовете на организация на производители са поели едно или повече еднакви агроекологични и климатични задължения или задължения за биологично земеделие, предвидени съгласно чл. 70 от Регламент ХХХХ/20ХХ, всяко едно от тези задължения се брои за едно действие за целите на минимума от три действия.

Най-малко 2% от разходите по оперативната  програма трябва да покриват интервенциите по точка 3, свързани с изпълнението на целите, посочени в чл. 46, буква г).

Относно интервенциите по точка 4 и 5 при представяне за одобрение на оперативната програма  се представя ex-ante оценка.

За извършването на интервенциите по точка 4 и 5,  организацията  на производители или асоциацията на организации на производители трябва да докаже, че има достъп до съответните знания и информация, необходими за изпълнението на такива интервенции, както и достъп до експертен опит с цел подпомагане на земеделските стопани, които се ангажират да променят производствените си системи или да премине необходимото агроекологично обучение.“

Дотук става ясно, че за да може да функционира група или организация на производители, както и асоциация на организациите, членовете трябва да изпълняват в стопанствата си екологично насочени мерки.

Оттам нататък се изброяват множество възможности за инвестиции.

По-интересна е частта, касаеща финансирането на обединенията.

Записано е, че признатите организации на производители и асоциации на организации на производители кандидатстват за финансово подпомагане, като следва да създадат оперативен фонд. Оперативните програми трябва да бъдат финансирани от един оперативен фонд. Финансирането на оперативния фонд се извършва чрез финансови вноски от членовете на организацията/ асоциацията на организации на производители или от самата организация/асоциация на организации на производители и от финансовата помощ от ЕС, която следва да получат след представяне на оперативната програма. Оперативният фонд трябва да се използва единствено за финансиране и администриране на одобрената оперативна програма. Фондът не трябва да се използва за други цели или финансови транзакции.

Финансовото подпомагане се предоставя под формата на възстановяване на действително направените  от организацията/ асоциацията на организации на производители и платени от оперативния фонд допустими разходи.

Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 50 % от реално извършените разходи или до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители. И до 4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производители;

Тези ограничения могат да бъдат увеличени с 0,5 процентни пункта, при условие че количеството, което надвишава горепосочения процент, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с постигане на целите, посочени в член 46, букви г), д), е), з), и) и й) от Регламент ХХХХ/20ХХ.

По искане на организация на производители или асоциация на организации на производители ограничението на финансовата помощ до 50% от реално извършените разходи се увеличава на 60% за определена оперативна програма или част от оперативна програма, ако са изпълнени едно от условията на чл. 52, параграф 3 от Регламент ХХХХ/20ХХ. Този процент се увеличава на 80%, когато са спазени изискванията на чл. 52, параграф 4 и 5 от Регламент ХХХХ/20ХХ, а в случаите на чл. 52, параграф 6 от Регламент ХХХХ/20ХХ стига до 100%.

Организации на производители в региони от страната, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза могат да получат национална финансова помощ равна на максимум до 80% от реално платените вноски в оперативния фонд и до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.

Степента на организираност на производителите в определен регион на страната се счита за значително под средната за Съюза, когато средната степен на организираност е под 20% през трите последователни години, предшестващи изпълнението на оперативната програма.

Максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма е до 2 300 000 евро.

Едва 48 са признатите от земеделския министър групите и организациите на земеделските производители в няколко сектора. От тях сдруженията за плодове и/или зеленчуци са 19, за мляко/млечни продукти са 13, за зърнено-житни са 4, отново 4 са сдруженията за мед и пчелни продукти, 3 са в сектора на медицински/етерично-маслени култури и 3 – за месо/вълна, по едно обединение има за винено грозде и за картофи. Липсват асоциации на организации производители. 

 

 

 

Leave a Comment