Земеделието до 2031 г.: Доходите на фермерите леко ще нарастват, работниците ще намаляват

Ще се увеличи производството и консумацията на биологично мляко, плодове и зеленчуци, горските територии ще се разширят
Предишната ОСП ще се прилага и след 2022 г.

земеделска земяПрез следващото десетилетие горската площ на ЕС ще продължи да нараства, като признаването на ролята на горите в съхранението на въглерод ще го подкрепя. 

Притесненията на потребителите относно околната среда и изменението на климата ще доведат до по-голямо внимание, отделено на производствения процес и произхода на продуктите за месо. 

Очаква се производството на биологично мляко да се увеличи, осигурявайки по-висока икономическа стойност за производителите, ползи за околната среда и допринасяйки за по-високо хуманно отношение към животните. 

Консумацията на пресни плодове и зеленчуци също се очаква да се увеличи, като се възползва от по-нататъшното здравно осведомяване. Това са само част от прогнозите от доклада за селскостопанските перспективи на Европейския съюз за 2021-31 г., публикуван днес, 9 декември 2021 г., от Европейската комисия.

Остава несигурността. Търсенето след Covid-19 се възстанови след облекчаването на мерките за задържане и кампаниите за ваксинация, които напредват в целия ЕС. Санитарната ситуация обаче все още се развива, като съществува риск от бъдещи вълни от заразяване. Освен това на глобално ниво инфлацията се повиши поради мерките за финансова подкрепа след пандемията и нарастването на цените на енергията и цената на суровините.

Освен това, тъй като страните от ЕС тепърва ще представят своите стратегически планове за ОСП за новата ОСП. Политическите предположения за тази перспектива са, че настоящата ОСП, която влезе изцяло в сила през 2015 г., ще продължи да се прилага дори след договорения преходен период ( след 2022 г.). Беше взето предвид новото разпределение на средствата от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Въпреки това, целите и действията на стратегиите „От фермата до трапезата“ и биоразнообразието не са включени в доклада за перспективите.

Разработката също така предоставя прогнози за доходите и труда в селското стопанство и екологичните аспекти. Като цяло се очаква доходът на земеделските стопанства да се увеличи леко. Предвижда се стойността на селскостопанската продукция в ЕС да нараства с 0,7% годишно през 2021-31 г. Очаква се увеличението на междинните разходи да се забави от 1,8% годишно през 2011-21 г. до 0,7% през 2021-31 г., въпреки че се предвижда разходите за енергия и торове да се увеличат силно с 2,7% годишно. Освен това се предвижда нетната добавена стойност за стопанствата да нараства с 1% годишно през прогнозния период.

По отношение на селскостопанския труд се очаква той да намалява с 1,3% годишно през прогнозния период, като се забавя в сравнение с 2011-2021 г., когато е 1,9%. Този спад се дължи главно на концентрацията на стопанствата и повишената механизация. През десетилетието все повече ще се изисква нов набор от умения, за да се произвежда повече с по-малко работници и по-малко въздействие върху околната среда.

Що се отнася до аспектите на околната среда, се прилага настоящата рамка на политиката, като прогнозите се фокусират върху балансите на азота и фосфора. Средният азотен баланс за ЕС не се очаква да се промени съществено през следващото десетилетие, докато фосфорният баланс трябва да се увеличи както общо, така и на хектар. Има някои различия на регионално ниво, тъй като за някои региони излишъкът на хранителни вещества намалява, докато в други се увеличава. Повечето увеличения се дължат на по-високи вложени минерални торове, докато в някои случаи се дължи на увеличаване на оборския тор от едър рогат добитък.

Докладът предоставя прогнози за различните селскостопански пазари на ЕС през следващото десетилетие – за орни култури, за пазари за месо и млечни продукти и за специализирани култури като вино, плодове и зеленчуци, зехтин.

Освен това тази година докладът за перспективите предоставя два конкретни сценария „какво ако“: единият за намаляване на консумацията на мазнини в ЕС съгласно препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и нейното въздействие върху селскостопанските пазари в ЕС до 2031 г., и другият е за последствията, ако Китай да стане самодостатъчен за месо и млечни продукти до 2031 г.

Прогнозите и сценариите, описани в доклада, ще бъдат обсъдени през втория ден на годишната селскостопанска конференция на ЕС , която ще се проведе онлайн на 9-10 декември 2021 г.

Leave a Comment