Програмата за традиционни местни и регионални продукти предвижда 8 мерки за финансиране

Лютеница от Куртово Конаре, където през септември се провеждаше традиционен фестивал преди да започне пандемията

Лютеница от с. Куртово Конаре, където през септември се провеждаше традиционен фестивал преди да започне пандемията

Осем мерки са заложени в проекта на Програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти за периода 2021-2031 г., който зам.-министър Георги Събев представи наскоро.

Проектът е в съвсем идеен вид и за да се реализира са необходими нормативни инициативи и промени.

Важно е да се отбележи, че при прилагането на програмата е предвидено финансиране както от националния бюджет, така и от европейски фондове и програми. Целта е да се популяризират традиционните продукти, да се стимулира производството им и предлагането да носи добавена стойност.

За „местен традиционен продукт“ или „регионален традиционен продукт“ се счита продукт, който се произвежда от типични за региона съставки и по традиционен начин на производство и който има доказана история на производство от поне 30 години към момента на подаване на заявка за признаване на местен традиционен или регионален традиционен продукт.

Местни и регионални традиционни продукти могат да бъдат селскостопански продукти и храни, предназначени за консумация от човека, включително и рибни продукти; Вина; Ароматизирани лозаро-винарски продукти и продукти на основата на плодови вина и оцети; Спиртни напитки.

Мерките и дейностите за постигане на програмата са:

МЯРКА 1:

Проучване, възстановяване и съхраняване на информация за местните традиционни и регионалните традиционни продукти, които се произвеждат или са се произвеждали от местните общности; проучване опита на други държави.

МЯРКА 2:

Разработване на нормативна рамка за регламентиране на понятията за местни традиционни и регионални традиционни продукти и въвеждане на механизъм за защита на тези продукти

МЯРКА 3:

Укрепване на капацитета за контрол за спазване на качество на продуктите и съответствие със заявените характеристики 

МЯРКА 4:

Разработване и поддържане на платформа в интернет, насочваща вниманието към значението на тези продукти и даваща възможност за развитие на къси вериги и организиране на кулинарно-винен туризъм 

МЯРКА 5:

Повишаване на информираността за качествени регионални традиционни и местни традиционни продукти и подкрепа на производителите на тези продукти с информационни и промоционални кампании  

МЯРКА 6:

Подобряване на взаимодействието между местните производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш 

МЯРКА 7:

Насърчаване на сдружаването на производителите на регионалните  традиционни и местните традиционни продукти 

МЯРКА 8:

Съдействие на производителите на продукти с потенциал за защита съгласно европейските схеми за качество 

 

Leave a Comment