Преведени са субсидиите по СЕПП и обвързаното подпомагане за животновъди

Промените в Министерство на земеделието не попречиха на графика на плащане на Държавен фонд „Земеделие“. За първи път от много години бяха разплатени двете най-големи схеми за заплащане в един ден – СЕПП и обвързаното подпомагане за сектор „Животновъдство“.

СЕПП – индикативна ставка 191,53 лв./ха

земя, подготвено полеПо Схемите за единно плащане на площ за Кампания 2021 бяха изплатени 642 793 899 лв. на 54 067 стопани.

Изчисленията по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от Министерство на земеделието по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2021.

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2021, че индикативната ставка по схемата за оторизациите през месец декември е определена в размер на 191,53 лв./ха.

Определянето на ставката по СЕПП за оторизациите през м. декември от Кампания 2015 насам се извършва въз основа на общата заявена площ по схемата (през конкретната кампания) и предвидения бюджет по схемата съобразно бюджетните тавани в приложение II към Регламент (ЕС) № 1307/2013, който за 2021 възлиза на 735 899 087 лева. При изчисленията на полагащото се подпомагане през месец декември се използва проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП), като част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), обновяван чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно заснемане и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината от страна на областните и общински структури на Министерство на земеделието.

Ежегодно, след одобряване на окончателни данни за слой ПДП се извършват финалните оторизации и плащания по СЕПП. Извършването на първоначални изчисления и оторизации по схемата с индикативна ставка на база разполагаем бюджет и заявена площ по схемата за съответната година и данните от проекта на слой ПДП при плащанията през месец декември на годината на кандидатстване е механизъм, който предоставя възможност на стопаните да получат първоначално подпомагане по СЕПП още в рамките на календарната година на кандидатстване.

За Кампания 2019 нивото на подпомагане, изплатено през м. декември 2019 е в размер на 191.45 лв./ха, като първоначално определеният размер на подпомагането за Кампания 2020 беше в размер на 210.17 лв./ха.

Причината за по-високата индикативна ставка през 2020 година е увеличението на общия разполагаем бюджет от ЕФГЗ. През 2020 г., за да се ограничат последиците от пандемията от COVID-19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1424 на Комисията от 08 октомври 2020 година бяха трансферирани средства от ЕФРСР към ЕФГЗ. В резултат на това бюджетът по СЕПП беше увеличен с допълнителни 65 611 223 лв. за Кампания 2020.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2019 е в размер на 3 870 574.12 ха при бюджет за 2019 г. по схемата 741 021 327 лева.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2020 е в размер 3 841 704.27 ха с бюджет от 807 424 649 лева.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2021 е в размер на 3 842 276.24 ха и разполагаем бюджет от 735 899 087 лева.

Окончателният размер на подпомагането на хектар по схемата за Кампания 2021 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието след одобрение на окончателния обхват на слой ПДП. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще извърши финални оторизации по СЕПП през месец юни 2022 г.

Обвързана подкрепа за 11 517 животновъди

овцеОтново днес бяха направени плащанията по Схемата за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“. Бюджетът от 120 милиона лева беше разпределен между 11 517 животновъди.

ДФ „Земеделие“ изплати обвързаната подкрепа на всички допустими към момента животновъди за Кампания 2021. Преведени са 114 675 711 млн. лв. на 11 517 земеделски стопани по всички схеми за обвързано подпомагане за животни.

По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 3230 стопани получиха 27 396 521 лв. Ставката за едно животно по СМлК е 352,19 лв. за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 281,75 лв. за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД09-1189 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

2061 овцевъди и козевъди получиха 23 067 049 лв. по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащане на едно животно по ДПЖСК е 73,03 лв. на животно за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 58,42 лв. на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД09-1192 от 15.12.2021 г.

17 681 974 лв. са разплатени на 4753 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Ставката за едно животно по СМКЮ за 2021 г. на 154,51 лв. за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 123,61 лв. за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД09-1190 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

По схемата за обвързано подпомагане на биволи за 2021 г. 254 стопани, получиха 4 170 732 лв. Ставката за плащане е 420,24 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 336,19 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед № РД09-1186 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

За схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко) са оторизирани 35 231 025 лв., разпределени на 916 броя стопани. Ставката за плащане е 520,66 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 416,53 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед № РД09-1193 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

Ставката за плащане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници под селекционен контрол – ЕЖСК(месо) е 131,33 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 105,06 лева на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед  № РД09-1191 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието. По схемата са оторизирани 3 101 209 лева на 481 стопани.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) 1957 фермери получиха подпомагане в размер на 3 199 599 лв. Ставката за плащане е 59,55 лв., съгласно Заповед № РД09-1188 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

Още 827 598 лева субсидии са разпределени между 325 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл) по ставка с размер 359,55 лв. за едно допустимо за подпомагане животно, определена със Заповед № РД09-1187 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

С това Министерство на земеделието спази традицията да направи всички предвидени плащания до края на годината. В рамките на следващата седмица предстоят плащанията за необлагодетелстваните райони.

Leave a Comment