ДФЗ сръчка производителите на картофи, лук и чесън да побързат

лук в оранжерия

За тези, които ще подават електронно описите на документите, крайният срок дори е по-къс – до 26 януари.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) напомня на производителите на картофи, лук и чесън, че до края на януари трябва да докажат реализацията на минималните добиви, за да получат обвързана подкрепа. Срокът започна да тече от началото на 2022 г. Остават още 12 календарни и 8 работни дни, а по-малко от половината производителите на тези култури са се отчели пред фонда.

Очаква се обвързана подкрепа за картофи, лук и чесън да получат 2 907 земеделци, а до момента едва 1 356 са подали декларации.

Документи се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Утвърдените образци на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, са достъпни за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формàта на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, придружен от копия на описаните документи, припомня фондът.

Документите за реализирана продукция по схемата СЗ – КЛЧ следва да са издадени в периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г. за Кампания 2021.

Заради Ковид-19 ДФЗ предоставя възможност на кандидатите по схемата за картофи, лук и чесън да изпратят електронен опис на документите и техните сканирани копия по e-mail на съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) или по адрес на управление (за ЕТ и юридически лица) не по-късно от 17:30 часа на 26.01.2022 г. Големината на прикачените файлове в едно с електронния опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от един е-mail.
 

 

Leave a Comment