До 31 януари самоосигуряващи се и фирми обявяват в НАП платени наеми и хонорари

Декларират се плащания и доходи от четвъртото тримесечие на 2021 г.

НАПДо края на януари 2022 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. Декларацията за дължими данъци се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.

От приходната агенция в Пловдив констатират повишен интерес към декларирането на доходи в сравнение с предходната година, до днес са подадени 4 126 декларации, което е с близо 1 000 повече от 2021 година. От Агенцията напомнят на лицата-платци на доходи, които са получили нов ЕИК по БУЛСТАТ, че съгласно последните изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ в сила от 04.01.2022 г., трябва да подадат декларацията за 4-то тримесечие по стария си идентификатор ЕГН.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2021 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

 

Leave a Comment