Индикативен график за директните плащания от януари до 20 юни

миграция на паритеДФ „Земеделие“ публикува индикативен график за директните плащания по схеми и мерки от януари до юни 2022 г. включително.

Те започват с изплащане на втория транш от преходната национална помощ за говеда, овце и кози – между 20 и 31 януари. И приключват с превеждане на субсидията до 1250 евро на най-дребните стопани.

Февруари:

Планирано е плащане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. То трябва да се извърши между 20 и 28 февруари. Субсидии ще бъдат преведени по направленията за опазване на застрашени местни породи и за пасторализъм.

Март:

Между 1 и 20 март ще бъде изплатена обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци.

От 10 до 20 март подпомагане ще получат тютюнопроизводителите.

Преразпределителното плащане е планирано да се извърши между 20 и 31  март.

Април:

От 1 до 10 април ще се изплатят субсидиите за производство на протеинови култури.

Зелените директни плащания ще бъдат направени от 10 до 20 април.

От 1 до 20 април са планирани преводи по други направления по мярка 10 от ПРСР.

От 10 април до края на месеца и след това се изпращат субсидиите по мярка 11 „Биологично производство“. Условието за извършване на плащанията е до 28 февруари да е напълно актуализирана базата данни на производители, преработватели и търговци на биологична продукция, поддържана от Министерството на земеделието.

От 20 до 30 април ще се плати подпомагането на производителите на памук.

Май:

… плащането по биологичната мярка 11 продължава до 20 май.

От 10 до 20 май се превеждат компенсаторните субсидии по мярка 13 за необлагодетелствани райони

От 20 до 31 май се плаща по мярка 12 Натура 2000 и Рамкова директива за водите.

Юни

Между 1 и 10 юни получават подпомагане младите фермери.

В същото десетдневие се извършва окончателното плащане по СЕПП.

По схемата за дребните стопани ДФЗ извършва преводи между 10 и 20 юни.

 

Leave a Comment