Биологичните продукти за растителна защита ще се одобряват в съкратени срокове

Очаква се новият режим за бързото им пускане на пазара да се приложи още в края на 2022 г.

пръскане, растителна защитаДържавите-членки одобриха четири правни акта, чрез които ще се опрости процеса на одобрение и разрешаване на биологични продукти за растителна защита, които съдържат микроорганизми. Целта е да се предоставят на фермерите инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита.

Предстои те да бъдат разгледани внимателно от Европейския парламент и Съвета. Ако няма възражения, актовете ще бъдат приети и ще се приложат през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Микроорганизмите, чрез които ще се извършва растителна защита, са бактерии, гъбички, вируси и протозои .

Някои от тях са паразити или патогени за насекоми или други организми, които са вредители или причиняват болести по растенията. Поради своите биологични свойства, тези микроорганизми се използват в цял свят (включително в ЕС) от десетилетия за биологичен контрол на вредители и болести по растенията.

Преди да бъде разрешено използването на микроорганизми, трябва да се провери дали употребата им е безопасна и няма отрицателни последици за здравето на хората и животните.

Досега изискванията към микроорганизмите се основаваха на принципи, които бяха много сходни с тези за химически активни вещества.

Новите закони следват различен подход, който се основава на биологията и екологията на всеки микроорганизъм и вземат предвид най-новите научни познания. По този начин регулаторните изисквания за микроорганизмите стават по-пригодни за целта и по-гъвкави.

Кандидатстването за одобрение на нов продукт на база микроорганизми ще е съпътствано с по-директна оценка на риска и по-кратки срокове за получаване на достъп до пазара на ЕС.

Микроорганизмите са били използвани от хората почти откакто съществува човечеството, например за цели на хляб, сирене, бира и вино.

Много от тях играят ключова роля в екосистемите, например чрез разлагане на органичната материя в почвата, за да я направят достъпна за други организми, или чрез обогатяване на почвата с атмосферен азот („азотно фиксиране“), за да стане достъпен за растенията.

Микроорганизмите, както всички други активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита (ПРЗ), могат да бъдат одобрени за употреба само ако отговарят на критериите за одобрение, определени в Регламента за пускане на пазара на ПРЗ .

Държавите-членки, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Комисията оценяват всяко активно вещество за безопасност за хората и околната среда, преди да може да бъде пуснато на пазара и използвано в продукт за растителна защита. Втората стъпка е държавите-членки да разрешават всеки продукт за растителна защита, съдържащ одобрени активни вещества за предвидената употреба.

Понастоящем повече от 60 микроорганизма са одобрени в ЕС, след като научна оценка на риска потвърди, че употребата им в продукти за растителна защита е безопасна.

 

Leave a Comment