Европейската комисия пита стопаните за нелоялни търговски практики

Въпросникът ще бъде отворен до 15 март
наши зеленчуци в Метро

Да си припомним с тази архивна снимка на Агро Пловдив какви бяха цените на някои зеленчуци през август 2013 г.

Във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти Европейската комисия провежда ежегодно проучване, за да оцени ефективността на мерките, които се предприемат от държавите членки в контекста на директивата.

Началото на проучването беше поставено през октомври 2020 г. с изходен въпросник, който имаше за цел да установи какво е състоянието във веригата за доставки преди да бъдат приложени съответните национални мерки в отделните държави членки.

Проучване се изготвя от Съвместния изследователски център и генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия и се провежда във всички държави членки. То е насочено към доставчиците, обхванати от директивата, които се намират на различните етапи от доставката на селскостопански и хранителни продукти. В него се съдържат въпроси като:

  • Осведоменост за нелоялни търговски практики и опит с такива практики
  • През последните три години сблъсквали ли сте при някой от Вашите купувачи с някоя от следните практики?
  • На кой етап от веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти купувачите най-често упражняват нелоялни търговски практики спрямо Вас?
  • Повдигнахте ли въпроса пред някой(и) от изброените по-долу оператор(и) или орган(и)?
  • На кой етап от веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти извършвате дейност?

Въпросникът ще бъде отворен за попълване във всички държави членки  на съответните езици до 15 март 2022 г. на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2nd_survey_UTPs

След приключване на изследването, резултатите в анонимен вид ще бъдат публикувани на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/area/FOOD_CHAIN

В България правоприлагащият орган съгласно Директива (ЕС) 2019/633, който ще следи за прилагане разпоредбите на директивата, е Комисията за защита на конкуренцията.

Leave a Comment