Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ
Източнофризийски овце

Източнофризийски овце

Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца.

Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се появява изискване в нова т. 9 към ал. 1 на чл. 27а да предават фискални отчети от машината за директни продажби.

В чл. 25 се удължава срокът за заявяване на заменени животни до последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Относно доказване на реализация на мляко или на млечни продукти, както и на животни, в чл. 27а е прецизирано изискването към счетоводните документи с текста, че се прилагат фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

С отделни текстове в наредбата се урежда начинът, по който наследниците могат да процедират при смърт на кандидата за подпомагане. В чл. 27б, ал. 4 се създава допълнителен текст, който гласи: „При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите по ал. 1 следва да бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.“

В чл. 27в в ал. 2 се създава второ изречение: „Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по схемите по чл. 19 и 19а (за млечни крави и крави под селекция – б.р.), доказаните реализирани на пазара количества краве мляко се разпределят пропорционално на броя на оторизираните преди проверка за реализация по всяка от двете схеми млечни крави, а когато кандидатстват едновременно по схемите по чл. 20 и 21 (за месодайни крави), доказаните реализирани на пазара животни се разпределят пропорционално на броя на оторизираните преди проверка за реализация по всяка от двете схеми месодайни крави.“

В чл. 31а, ал. 1 (относно административните проверки по схемите за плодове и зеленчуци – б.р.) се създава изречение второ: „Допустими за подпомагане са следните площи: 1. по чл. 29 (плодове), която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Други трайни насаждения 023 ДТН“, „Овощни насаждения 022 ОН“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“; 2. по чл. 29а, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Лозови насаждения 021 ЛН“, „Овощни насаждения 022 ОН“, „Други трайни насаждения 023 ДТН“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“; 3. по чл. 30, 30а, 30б и 30в, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Обработваеми земи 010 ОЗ“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“; 4. по чл. 31, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Оранжерийни площи 011 ОП“.“

Има промени и за преходната национална помощ, като в чл. 39, ал. 1 е създадена нова точка 5, която изрично указва, че животните трябва да са навършили необходимата минимална възраст към последния ден за подаване на заявлението за подпомагане.

Направена е и промяна през Заключителните разпоредби, според която в Наредба №19 за преходната национална помощ изискването броят на проверките на място за спазване на изискванията по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, извършвани всяка година, вече трябва да обхваща най-малко 5% (вместо 3% досега) от всички земеделски стопани, кандидатстващи по всяка от схемите.

И друго ново в същата Наредба 19 казва: „Когато при проверките на място се констатира значително неспазване, Разплащателната агенция увеличава съответно процента на кандидатите за подпомагане, които да бъдат проверявани на място през следващата година.“

Наредбата влиза в сила от днес, 1 март 2022 г.

Leave a Comment