Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Бенефициентите по мярката от 2020 г. могат да увеличават площите с повече от 20%
Контролиращите фирми вече няма да изпращат данни в ДФ „Земеделие“

биологични продуктиПрез 2022 г. биологичните производители, които получават компенсаторни плащания по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. , могат да поемат нови ангажименти с продължителност от 1 до три години. Причината е забавеното с две години начало на следващия програмен период, който ще стартира от 2023 г. и ще е 5-годишен. Тъй като 2021-2022 г. се водят преходни, аграрното министерство предприе промени в нормативите, които да запълнят този междинен двегодишен срок.

В проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2015 г. за прилагане на мярка 11Биологично производство“ в чл. 6 и новите алинеи 6 и 7 е записано, че през 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти със следната продължителност:

- Три години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с насаждения с преходен период най-малко от три години; – Две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с култури  с преходен период най-малко от две години; – Една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи; – Две години по направление „Биологично животновъдство“; – Една година по направление „Биологично пчеларство“.

Уточнено е още, че площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г.

Друга новост е, че отпада чл. 49 от същата наредба. Този член задължаваше контролиращите лица да въвеждат в електронна система (създадена и поддържана от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция) данни за извършените през текущата година проверки. А също така и да изпращат заверена разпечатка на въведените данни във фонда. С отмяната на този член се намалява в значителна степен администрирането на заявленията за подпомагане и плащане и отпада въвеждането на една и съща информация в две различни системи.

Предвидено е по всички направления по мярка 11 „Биологично земеделие“ да могат да бъда поемани нови ангажименти през 2022 г. Тъй като сроковете по новите ангажименти не са петгодишни, са прецизирани условията за подаване на заявления за подпомагане и плащане. Предвидено е също да отпадне ограничението, въведено с §22 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), поради кратката продължителност на новите ангажименти.

С предложените промени се дава възможност на бенефициентите по мярката от кампания 2020 г. да увеличат площите, с които са поели многогодишен ангажимент с повече от 20 на сто, като продължителността на новия ангажимент ще е в съответствие с изискванията на настоящата кампания 2022 г.

В Преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба е записано, че не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, ако такава е предоставена през предходна компания.

Leave a Comment