За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

По мярката Събиране на реколтата на зелено вече може да се кандидатства в две поредни години и за площи над 35 хектара
лозето на Вила Юстина
Промени и допълнения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са обнародвани днес в „Държавен вестник“ (бр. 20, 11 март 2022 г.)
За малко повече от 4 години от първото ѝ публикуване (9 ноември 2018г.) наредбата се променя за 18-ти път.
В нея са затвърдени някои от повишените през 2021 г. проценти на подпомагане.
В Преходните и заключителни разпоредби на норматива, който влиза в сила от днес, е записано, че за дейности по договори, сключени между 16 октомври 2021 г. и 15 октомври 2022 г., максималната помощ по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя е до 90% от извършените разходи.
Максималният размер на финансовата помощ по мярката „Популяризиране в трети страни“, търпи промяна, която като цяло запазва процента на европейското и национално съфинансиране. Досега европейското финансиране бе 50% от разходите, а националното 30%. С промяната европейската помощ съставлява 70 на сто, а българската 10 процента.
По мярката „Инвестиции в предприятия“ се повишава размерът подпомагането до 70 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на инвестиции за микро-, малки и средни предприятия; до 35 на сто за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;  до 25 на сто за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.
Мярката „Информиране на държавите членки“ максималният размер на финансовата помощ от ЕФГЗ се увеличава от 50 на 70%, а евентуалното държавно подпомагане се намалява от 30 на 10% от допустимите разходи. Участието на кандидата по мярката е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
За финансовата 2022 година, когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19 и са предоставени доказателства за това, за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2022 г. За мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Събиране на реколтата на зелено“ финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.
За финансовата 2022 година „загуби, причинени от пандемии при хората“ се считат за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3. (други застрахователни рискове).
От 16 октомври 2021 г. до 15 октомври 2023 г. финансовото подпомагане за загуби, причинени от пандемии е 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.
За финансовата 2022 година по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ изпълнителният директор на ДФЗ ще утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката и ще определя със заповед бюджет по мярката. Това ще се изпълни най-късно до 13 май 2022 г.
Максималният размер на финансовата помощ събиране на реколтата на зелено е до 70 на сто (колкото бе и през 2021 г.) от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
Отпада ограничението да не се подпомагат едни и същи площи в последователни години и помощта да не се предоставя за повече от 35 хектара лозя в рамките на един прием на един и същ бенефициент.
Срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по същата мярка е 28 април 2022 г. Отпада изискването към агенцията да извършва анализ на очакваната пазарна ситуация за изкупуване на гроздето и да изготвя предложения към министъра.
Директорът на ИАЛВ одобрява или неодобрява подадените от лозари заявления за участие по мярката за събиране на реколтата на зелено не по-късно от 10 май 2022 г.  срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 10 май 2022 г. Срокът за подаване на заявления за финансово подпомагане в ЦУ на ДФЗ е 17 – 27 май 2022 г. Срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 28 юли 2022 г.
Ще се допуска прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството.
Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете се възстановяват на база миналогодишната фиксирана цена 1155,48 лв./ха.
За 2022 и 2023 финансови години кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които се възползват от разпоредбата за авансово плащане, посочват точен размер на авансовото плащане в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по съответната мярка. Същият размер се посочва и в заявлението до централното управление на фонда, в противен случай заявлението за предоставяне на авансово плащане се отказва и договорът се счита за прекратен.
Мерките в програмата се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.
Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за дейности, изпълнени преди 16 октомври 2025 г., при условие че до 15 октомври 2023 г. тези дейности са били частично изпълнени и извършените за тях разходи възлизат на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи и че тези дейности ще бъдат изцяло изпълнени до 15 октомври 2025 г.
Ползвателите със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които предвиждат изпълнение на дейности съответно след 31.07.2023 г. и след 1.07.2023 г., но не по-късно от 15.10.2025 г., следва да заявят междинно плащане за минимум 30% от общия размер на одобрените разходи, ако не са заявили авансово плащане.
Наредбата влиза в сила от днес, 11 март 2022 г.

Leave a Comment