Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Проект на Наредба за условията и реда за употреба на ПРЗ изисква земеделските стопани да изследват годишно поне една растителна проба за остатъци от пестициди

ДДТ, растителна защитаКогато третират растенията с продукти за растителна защита, стопаните трябва спазват отстояния от населени места. Когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, то разстоянието между земеделските площи и селищата трябва да е минимум 50 метра. Когато посоката на вятъра е към населеното място, отстоянието трябва да е поне 150 метра. Това е записано в проект на нова Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Документът е публикуван на страницата на аграрното министерство. Срокът за обществено обсъждане е до 14 април 2022 г.

Ако се използва авиационна техника и оборудване за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ), разстоянието между третираните земеделски площи и населеното място  трябва да е не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място, пише в проекта.

В проектонаредбата е посочено и при каква скорост на вятъра и каква температура е забранено прилагането на ПРЗ.

Лицата, които употребяват ПРЗ, са длъжни да съхраняват празните опаковки от продуктите на закрито в специално обособени и обезопасени за целта места и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празни опаковки от ПРЗ.

Земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ са длъжни да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти, които се вписват в Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба, записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

За целите на самоконтрола, земеделските стопани изследват поне една растителна проба за остатъци от пестициди през текущата година непосредствено преди прибиране на реколтата и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.

За отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия с ПРЗ и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, се създава уеб базирана платформа, администрирана и поддържана от БАБХ, която служи и за изготвяне на статистическа информация.

В чл. 13 на проекта е посочено, че физическите или юридическите лица, които извършват услугата „Пръскане с ПРЗ на земеделски култури“, трябва да имат сключен писмен договор със собственика на земеделския имот, в който е посочен номера на имота, землището, декарите, земеделска култура, фенофаза, вредител, ПРЗ, доза, карантинен срок и други относими, по преценка на страните по договора, данни.

При извършване на фумигация третираните обекти трябва да се обозначат с табели със забрана за достъп до обекта, поради обработка със силно отровни вещества. Табелите се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта. Табелите е необходимо да носят информация за дата на извършване на мероприятието; търговско наименование на използвания фумигант; срок на експозиция на фумиганта; дата на отваряне на помещението за дегазация; срок на дегазация; лице, извършило фумигацията.

 

1 Comment

  1. теодора рафаилова казва:

    Глупости! Само това!

Leave a Comment