МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

Средствата по двете 3-годишни програми се разпределят от Министерството на образованието и науката към университети и институти

доилна залаМинистерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г.

В първата година от изпълнение на програмата „Интелигентно животновъдство“ бяха разработвани прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно животновъдство, бяха публикувани статии в специализирани списания. През предстоящата втора година ще бъдат отпуснати планираните 1,5 млн. лева, които ще послужат за продължаване на дейностите за роботизиране на животновъдния сектор, разработване на модели за наблюдение и управление на продуктивност/отглеждане и др.

По националната програма „Интелигентно растениевъдство“ се подготвят научни изследвания за приложението на изкуствения интелект в земеделието. Търсят се начини за намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване ползването на торове и пестициди и намаляване на емисиите на парникови газове. Подобрява се биологичното разнообразие и се създава по-здравословна околна среда. През втората година с планираните 1,5 млн. лева ще продължи да се работи в посока автоматизиране на растениевъдния сектор.

Допълнителното финансиране е в рамките на разчетените средства за наука в централния бюджет. Парите се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Общият бюджет по двете програми е 9 млн. лв. – по 4,5 млн. лв. за всяка от тях.

Програмното финансиране се ползва от създадени консорциуми на основата на подписано партньорско споразумение с приложен работен и финансов план. Като партньори са избрани Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен университет Пловдив, Софийски университет „Климент Охридски“, Технически университет – София, научни институти от Селскостопанска академия и БАН, Русенски университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Технически университет – Варна, Национален институт по метеорология и хидрология, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии.

 

Leave a Comment